Person Image

  Education

  • M.Eng. (Agricultural Engineering), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 6 7 0 0
  2020 การศึกษาและพัฒนาเครื่องขัดเยื่อหุ้มเมล็ดและทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์มะละกอ หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัย วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2020 เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีเพื่อบรรเทาปัญหาการเผาใบอ้อยและเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์สางและเก็บรวบรวมใบอ้อยติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 2 0 0
  2018 การพัฒนาเทคนิคการตรวจสอบการปนของกุ้งผงกับปลาผงโดยใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้กับ hyperspectral imaging (NIR hyperspectral imaging) ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 1 0 0
  2015 การพัฒนาเทคนิคการประเมินคุณภาพและการคัดแยกคุณภาพเมล็ดถั่วเขียวแบบไม่ทำลายสำหรับการเพาะงอกโดยเทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2013 การศึกษาและออกแบบเครื่องคัดขนาดกระเจี๊ยบเขียว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาชุดกลไกจับมะพร้าวสำหรับเครื่องกะเทาะกะลามะพร้าวคั้นกะทิ หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร 0 1 0 0
  2012 การออกแบบและพัฒนาระบบการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์โดยใช้ วิธีการ Freeze drying,Vacuum drying, และ centrifuge ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2011 การออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดขนาดกระเจี๊ยบเขียว หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรและอาหาร 0 0 0 0
  2010 การออกแบบและพัฒนาเครื่องอบแห้งลมร้อนชนิดติดเครื่องอุ่นอากาศประหยัดพลังงานสำหรับอบแห้งมะม่วงแช่อิ่ม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การออกแบบและพัฒนาเครื่องอบแห้งเมล็ดพันธุ์พืชผักด้วยปั๊มความร้อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การออกแบบและพัฒนาเครื่องกะเทาะและเพาะข้าวกล้องเพื่อผลิตข้าวกล้องงอก GABA - rice หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 การศึกษาและออกแบบเครื่องกระเทาะข้าวกล้องเพื่อผลิตข้าวกล้องงอก หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0