Person Image

  Education

  • กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2544
  • ค.ม.(โสตทัศนศึกษา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2533
  • กศ.บ.(ศิลปศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ, ไทย, 2526

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 4 4 0 0
  2019 การฝึกอบรมผู้นำร่องการถ่ายภาพด้วยอากาศยานไร้คนขับภายใน 1 วัน สำหรับบุคลากรช่างเทคนิค มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2017 การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมสำหรับเกษตรกรในชนบทจังหวัดนครนายก ประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1 0 0
  2017 การศึกษาการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมในการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 การเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์โดยการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม : หลักสูตรการพัฒนาสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2016 การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนแบบความจริงเสมือนสำหรับอุดมศึกษาในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านงานวิจัย ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 0 1 0 0
  2015 ความต้องการและความคาดหวังที่มีต่อนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หัวหน้าโครงการ เงินทุนพัฒนาคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2015 การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนและการสอนโดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน หัวหน้าโครงการ ทุนพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 1 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 2 0 0
  2017 สถานะและข้อกำหนดในการจัดการเรียนรู้บนโทรศัพท์มือถือสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ผู้ร่วมวิจัย Faculty of Industrial Education and Technology, King Mongkut's University of Technology 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสอนสำหรับครูพลศึกษาด้วยชุดสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาหลักการวัดและการประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2009 บูรณาการสื่อสุขภาพเพิ่มองค์ความรู้แลทัศนคติต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนและทหารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ร่วมวิจัย วิทยาลัยแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 0 1 0 0
  2008 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาหลักการวัดและการประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0