Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • วท.ม.(กีฏวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2549

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 0 9 0 0
  2018 การทดสอบผลิตภัณฑ์สารเคมีกำจัดแมลงในการกำจัดด้วงดำ (Alphitobius diaperinus) ระยะตัวหนอนและตัวเต็มวัย โดยการฉีดพ่นลงบนแผ่นไม้อัดในห้องปฏิบัติการ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2018 การทดสอบเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์สารเคมีกำจัดแมลงในการกำจัดด้วงดำ (Alphitobius diaperinus) ระยะตัวเต็มวัย โดยการฉีดพ่นลงบนพื้นผิววัสดุต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2017 การวิจัยและพัฒนาการผลิตเมล็ดกาแฟอาราบิก้าด้วยระบบเกษตรปลอดสารเคมี ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2017 การประเมินประสิทธิภาพการดึงดูดแมลงวันบ้านของกับดักแสงไฟ UV LED เปรียบเทียบกับกับดักแสงไฟที่วางจำหน่ายในท้องตลาด ผู้ร่วมวิจัย บริษัท Seoul viosys Co., Ltd. 0 0 0 0
  2016 ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ Aroma dice 3 กลิ่น Tronella, Coolia และ Basilar ในการไล่ยุง หัวหน้าโครงการ บริษัทไทยเทคโนกลาส จำกัด 0 0 0 0
  2015 ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยกลิ่นสมุนไพรของผลิตภัณฑ์ Aroma dice? ที่ใช้ในการไล่ยุง หัวหน้าโครงการ บริษัทไทยเทคโนกลาส จำกัด 0 0 0 0
  2009 ความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการระบาดของแมลง ไร และการให้ผลผลิตกล้วยไม้หวาย ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 6 0 0
  2009 การผลิตหัวเชื้อสารชีวภัณฑ์เชื้อราเพื่อการกำจัดเพลี้ยไฟกล้วยไม้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 0 2 0 0