Person Image

  Education

  • วท.ม. (เวชศาสตร์เขตร้อน), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 1 0 0 0
  2014 การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์สารฆ่าแมลงและสารพิษจากเชื้อราในอาหารด้วยเครื่อง GC/MS ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 1 0 0 0
  2012 การศึกษาระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลและอนุพันธ์กับโปรตีนบ่งชี้ภาวะเครียดจากความร้อน( Heat shock proteins)ในสัตว์ปีก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2012 การศึกษาอัตราการตายของไก่เนื้อขณะขนส่งจากฟาร์มสู่โรงฆ่าในแต่ละช่วงฤดูกาล หัวหน้าโครงการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน (เงินรายได้จากโครงการวิจัยแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะแกะ) 0 0 0 0
  2011 การทดสอบฤทธิ์ก่อการกลายพันธุ์ของส่วนสกัดจากปลาดุกย่าง โดยใช้แบคทีเรีย Salmonella typhimurium หัวหน้าโครงการ ทุนพัฒนานิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์เพื่อทำโครงการปัญหาพิเศษ 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาคู่มือการรับรองคุณภาพและมาตรฐานโรงพยาบาลสัตว์ KU-AHA ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาเชิงพรรณนาของการจัดการแกลบเพื่อสร้างรูปแบบการปฏิบัติที่ดีในป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดนกจากแกลบในวงจรการผลิตไก่ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2007 การศึกษาเชิงพรรณนาของการจัดการแกลบเพื่อสร้างรูปแบบการปฏิบัติที่ดีในป้องกันความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดนกจากแกลบในวงจรการผลิตไก่ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ SRU 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 7 7 0 0
  2019 Health impact of poor waste and water resources management at provincial and municipality level in Thailand (Ayutthaya) ผู้ร่วมวิจัย Companion Approach for Cross-sectoral collaboration in health risks management in SEA (ComAcross) 3 0 0 0
  2016 โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก หัวหน้าโครงการ สำนักกำหนดมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2015 โครงการศึกษาและพัฒนาเกณปฏิบัติด้านสวัสดิภาพสัตว์สำหรับระบบการผลิตไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ สำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 1 0 0 0
  2015 การศึกษาเกณฑ์ปฏิบัติด้านสวัสดิภาพสัตว์สำหรับระบบการผลิตไก่เนื้อ หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2015 สัตวแพทยสาธารณสุขกับความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการผลิตเป็ด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 5 0 0
  2010 โครงการศึกษาเกณฑ์ชี้วัดการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะและแกะ หัวหน้าโครงการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
  2010 การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของระบบการผลิตเป็ดไล่ทุ่งจากฟาร์มพ่อ แม่พันธุ์จนถึงโรงฆ่าและการศึกษาตัวชี้วัดสวัสดิภาพเป็ด (อยู่ภายใต้ศุนย์วิทยาการสุขภาพเป็ด โครงการความปลอดภัยของอาหารในระบบการผลิตเป็ดไล่ทุ่ง) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2008 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงลำดับทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หัดสุนัข หัวหน้าโครงการ Department of Veterinary Medicine, College of Veterinary Medicine, National Chung Hsing University 0 0 0 0
  2008 การศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนก H5N1 เพื่อช่วยในการวางแผนนโยบาย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0