Person Image

  Education

  • Ph.D. (Fashion Design & Management), University of the Arts London, อังกฤษ, 2547
  • M.Sc (Textile Design Technology and Design Management, UMIST, อังกฤษ, 2542
  • วท.บ. (คหกรรมศาสตร์), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2531

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2015 สมบัติการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของผ้าถักเส้นด้ายควบฝ้ายผสมสเตนเลส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 1 2 0 0
  2011 เเผนงานวิจัยการจำเเนกกลุ่มผู้บริโภคตามวิถีชีวิตเเฟชั่น หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 21 19 0 0
  2015 โครงการการศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มแฟชั่นเทรนด์ (Fashion Trend) และการกำหนดแนวทางหลักการออกแบบ (Design Theme) ในกิจกรรมการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น ภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย หัวหน้าโครงการ ศูนย์เพิ่มมูลค่าผลผลิตและออกแบบผลิตภัณฑ์ SMEs สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยกล้วยสำหรับเคหะสิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยสับปะรดเพื่อลดทอนคลื่นเสียง ผู้ร่วมวิจัย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 0
  2014 โครงการกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมครามและการส่งเสริมการตลาด จ.สกลนคร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนารูปแบบและการบริหารการจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย พื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2014 โครงการศึกษาการพัฒนาการรวมกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมแฟชั่น (Fashion Cluster) และรูปแบบการเชื่อมโยงเชิงสร้างสรรค์อย่างครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thai Textile Institute) 0 2 0 0
  2013 โครงการวิจัยเพื่อจัดทำแอพพิเคชั่นผ้าไทย หัวหน้าโครงการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 0 0 0 0
  2013 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยไผ่แบบครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 2 0 0
  2013 การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากไหมอีรี่และการสร้างแบรนด์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2012 โครงการพิเศษการเตรียมการสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย เข้าร่วมงาน BIFF & BIL 2012 (Workshop) หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมการส่งออก 0 1 0 0
  2011 การจำแนกกลุ่มผู้บริโภคตามไลฟ์สไตล์แฟชั่น หัวหน้าโครงการ สมาคมเครื่องหนังไทย 0 3 0 0
  2010 การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตการย้อมสีธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา 21 11 0 0
  2009 โครงการวิจัยแนวโน้มแฟชั่นสีสำหรับฤดูกาล Autumn/Winter 2010/11 หัวหน้าโครงการ Thai Garment Manufacturer Association 0 0 0 0