Person Image

Administration

Education

  • Ph.D (Agricultural Engineering and Management), ๊๊๊University of Southern Queensland, เครือรัฐออสเตรเลีย, 2562
  • วศ.ม. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) สาขาเกษตรกลวิธาน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2021 เครื่องคัดแยกขนาดผลผลิตผลส้มโอด้วยเทคนิคอินฟราเรด ผู้ร่วมวิจัย กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำหนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 0 4 1 0
2019 การพัฒนาเครื่องวัดความยาวท่อนอ้อยจากรถตัดอ้อยแบบกึ่งอัตโนมัติโดยการวัดแบบต่อเนื่อง หัวหน้าโครงการ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
2013 ออกแบบและพัฒนาเครื่องสับหั่นอ้อยเพื่อผลิตอาหารสัตว์หยาบ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือกำจัดวัชพืชแบบใช้ความร้อนเพื่อลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในไร่อ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดวัชพืชโดยใช้น้ำร้อนเพื่อลดการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร 0 0 0 0
2011 ไม่จัดสรร-การปรับปรุงอุปกรณ์ลำเลียงและจ่ายท่อนพันธุ์อ้อยของเครื่องปลูกอ้อยแบบใช้ท่อนพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การพัฒนาเครื่องมือตรวจเช็คการอัดแน่นตัวของดินในไร่สัปปะรด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 เครื่องหยอดเมล็ดพืชบำรุงดินสำหรับไร่อ้อย ชนิดควบคุมอัตราการหยอดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การวิจัยประสิทธิภาพการใช้ท่อนพันธุ์อ้อยจากรถตัดอ้อยและประสิทธิภาพในการปลูกอ้อยโดยใช้เครื่องปลูกอ้อยชนิดใช้ท่อนพันธุ์จากรถตัดอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 การพัฒนาเครื่องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผงติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กแบบปรับปริมาณการใส่ปุ๋ยได้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์กำหนดและจ่ายเมล็ดพืชแบบลมดูดอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 2 4 2 0
2019 โครงการการศึกษาวิจัยและทดสอบระดับความต้านทานโรคของเชื้อพันธุกรรมอ้อย และโคลนอ้อยลูกผสม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
2019 โครงการสร้างนวัตกรรมเพื่อการผลิตอ้อยพันธุ์ดีและส่งเสริมอ้อยพันธุ์ใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
2017 โครงการพัฒนาเพื่อปรับโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 2 1 2 0
2017 โครงการพัฒนาเพื่อปรับปรุงโครงสร้างการปรับปรุงพันธุ์อ้อยและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร (ต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี ปี 2559) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
2013 โครงการพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี ปี 2556 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 1 0 0
2013 จ้ดทำแผนการพัฒนาและส่งเสริมพันธุ์อ้อยพันธุ์ดี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
2012 ศึกษาแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวและระบบโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงกับโครงการนิคมอุตสาหกรรม และท่าเรือน้ำลึกทวาย สหภาพพม่า หัวหน้าโครงการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
2012 การพัฒนารูปแบบการจัดการคีบอ้อยและชุดหัวคีบอ้อยเพื่อลดสิ่งปนเปื้อนเข้าโรงงานน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
2012 ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และการจัดตั้งตลาดกลางและศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหารแปรรูปของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 0 0 0 0
2011 โครงการพัฒนาวิธีการตัดและคีบอ้อยของรถคีบอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพอ้อยและลดสิ่งปนเปื้อนที่ติดมากับอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
2010 การเปรียบเทียบคุณภาพอ้อยที่เข้าสู่โรงงานน้ำตาลที่มีวิธีการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกัน (กรณีศึกษาโรงงานน้ำตาลนครเพชร โรงงานน้ำตาลกำแพงเพชร และโรงงานน้ำตาลพิษณุโลก) ผู้ร่วมวิจัย โรงงานน้ำตาลนครเพชร โรงงานน้ำตาลทรายกำแพงเพชร และโรงงานน้ำตาลพิษณุโลก 0 0 0 0
2009 การทดสอบประสิทธิภาพและจัดทำฐานข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 2 0 0
2008 การศึกษาวิจัยความรุ้ด้านการจัดการผลิตอ้อยให้เหมาะสมกับพื้นที่ ช่วงเวลา และปัจจัยพื้นฐานที่เกษตรกรมีอยุ่ เพื่อพัฒนาเป็นระบบจัดการที่เหมาะสมและพัฒนาระบบการจัดการแบบ On-line ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
2008 ชุดโครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาด้านอ้อย โครงการย่อยที่ 3.2 ออกแบบและพัฒนาเครื่องฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชแบบอัจฉริยะเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
2008 การศึกษาวิจัยผลกระทบของการใช้เครื่องจักรกลเกษตร ระบบขนส่งในแปลงอ้อย และรถตัดอ้อยต่อการอัดแน่นตัวของดิน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0