Person Image

Administration

Education

  • วท.บ. (วนวัฒนาวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
  • วท.ม. (วนวัฒนาวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • Ph.D. (Biological Science ), Charles Darwin University (Northern Territory University), AUSTRALIA, 2544

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 2 1 0 0
2019 การฝึกอบรมการปลูกและการจัดการสวนป่าไม้มีค่าเชิงประณีต ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2018 การผลิตสายต้นยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่มีสมบัติของเนื้อไม้เหมาะสมสำหรับการผลิตไม้ท่อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การแปรผันของน้ำมันหอมระเหยระหว่างแม่ไม้ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ณ สถานี ฝึกนิสิตวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การผลิตสายต้นยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิส ที่มีสมบัติของเนื้อไม้เหมาะสมสำหรับการผลิตไม้ท่อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 การทดสอบสายต้นของลูกผสมไม้กระถินณรงค์ที่ปลูกในพื้นที่ฟื้นฟูเหมืองแร่ร้าง ณ สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา จังหวัดพังงา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 อิทธิพลของไฟป่าต่อโครงสร้างป่าและสมดุลของคาร์บอนในป่าผลัดใบ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การทดสอบสายต้นของลูกผสมไม้กระถินณรงค์ที่ปลูกในพื้นที่ฟื้นฟูเหมืองแร่ร้าง ณ สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา จังหวัดพังงา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 นิเวศวิทยาของไฟและการจัดการไฟในป่าผสมผลัดใบ ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 อิทธิพลของไฟป่าต่อโครงสร้างป่าและสมดุลของคาร์บอนในป่าผลัดใบ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 นิเวศวิทยาของไฟและการจัดการไฟในป่าผสมผลัดใบ ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การประเมินมูลค่าและการพึ่งพิงทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การเปรียบเทียบการเติบโตและลักษณะทางสรีรวิทยาของสายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิสรุ่นที่2 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2008 การเปรียบเทียบการเติบโตและลักษณะทางสรีรวิทยาของสายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิส รุ่นที่ 2 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2020 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินมูลค่าเชิงปริมาณและคุณภาพไม้เศรษฐกิจบางชนิดเพื่อเป็นหลักประกันทางธุรกิจ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2020 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินมูลค่าไม้เศรษฐกิจบางชนิดเพื่อเป็นหลักประกันทางธุรกิจ หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2018 ศักยภาพเป็นแหล่งบลูคาร์บอนของไทย : ป่าชายเลน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 5 3 0 0
2019 ผลประโยชน์ร่วมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของการปลูกป่าบนพื้นทีี่สูงเพื่อการกักเก็บคาร์บอน ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2019 ผลประโยชน์ร่วมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของการปลูกป่าบนพื้นที่สูงเพื่อการกักเก็บคาร์บอน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2019 ผลประโยชน์ร่วมทางด้านสิ่งแวดล้อมของการปลูกป่าบนพื้นที่สูงเพื่อการกักเก็บคาร์บอน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2018 การพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่ายเพื่อการฟื้นฟูนิเวศ “บ้าน สวน ป่า คลอง” ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ระยะที่ 1 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2017 การศึกษาและพัฒนาศักยภาพอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเต็งรังเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานอธิการบดี 0 1 0 0
2015 การประเมินมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ด้วยกลไกการจ่ายตอบแทนคุณระบบนิเวศเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2015 การทดสอบสายต้นของลูกผสมไม้กระถินณรงค์ที่ปลูกในพื้นที่ฟื้นฟูเหมืองแร่ร้าง ณ สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา จังหวัดพังงา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 รูปแบบวนวัฒนวิทยาเพื่อใช้ในการจัดการพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2014 อิทธิพลของไฟป่าต่อโครงสร้างป่าและสมดุลของคาร์บอนในป่าผลัดใบ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2014 นิเวศวิทยาของไฟและการจัดการไฟในป่าผสมผลัดใบ ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 การประเมินมูลค่าและการพึ่งพิงทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การเปรียบเทียบการเติบโตและลักษณะทางสรีรวิทยาของสายพันธุ์ไม้ยูคาลิปตัสคามาลดูเลนซิสรุ่นที่2 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2009 โครงการวิจัยการพัฒนาเทคนิคเพื่อการประเมินสถานภาพและการเปลี่ยนแปลงของคาร์บอนในป่าธรรมชาติและสวนป่า หัวหน้าโครงการ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2009 การประเมินชีวภาพของป่าชายเลนในท้องที่อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ด้วยเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2552 (เงินอุดหนุนศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน) 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 16 Project 1 12 0 0
2017 ฟลักซ์ของคาร์บอน น้ำ และพลังงาน ระหว่างพื้นดินและบรรยากาศ และกลไกการตอบสนองต่อการแปรผันของภูมิอากาศของระบบนิเวศต่างๆ ในเขตมรสุมเอเชีย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2016 ฟลักซ์ของคาร์บอน น้ำ และพลังงาน ระหว่างพื้นดินและบรรยากาศ และกลไกการตอบสนองต่อการแปรผันของภูมิอากาศของระบบนิเวศต่าง ๆ ในเขตมรสุมเอเซีย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2016 การกักเก็บคาร์บอนของการปลูกป่าบนพื้นที่สูง ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
2015 การคัดเลือกแม่ไม้และสร้างฐานพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ไม้จันทร์ทองเทศที่ปลูกบนที่สูง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 1 0 0
2015 การขยายผลโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ประเภทโครงการด้านป่าไม้ หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 0 1 0 0
2015 การประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ต่อการปลูกสักสายต้นต่างๆ ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2014 โครงการพัฒนาโครงการต้นแบบสำหรับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ สาขาป่าไม้และการเกษตร และการศึกษาการประเมินผลประโยชน์รวม หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2013 ผลกระทบของไฟต่อการกักเก็บและปลดปล่อยคาร์บอนในป่าพรุควนเคร็ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
2013 ฝนเมล็ดที่ร่วงหล่นและเมล็ดที่สะสมอยู่ในดินต่อการเจริญทดแทนของกล้าไม้ในป่าฟื้นฟูที่สูง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง 0 4 0 0
2012 การขยายสเกลจากระดับสถานีสู่ระดับภูมิภาคของข้อมูลการแลกเปลี่ยนคาร์บอน น้ำ และพลังงานในระบบนิเวศ:การประเมินความสมดุลและความไม่แน่นอน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
2012 โครงการศึกษาและกำหนดเกณฑ์พื้นฐานในการประเมินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า(REDD+)ของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2012 การพัฒนาดินขาวเคโอลินเป็นสารเคลือบใบและผล เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช โรคพืช และเพิ่มคุณภาพผลผลิตในพืชเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2011 การคัดเลือกแม่ไม้และสร้างฐานพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ไม้จันทร์ทองเทศที่ปลูกบนที่สูง หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 2 0 0
2007 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2007 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม โครงการย่อย รูปแบบการบริหารจัดการวัตถุดิบไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานชีวมวลและแก๊สหุงต้ม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
2007 การใช้ประโยชน์ไม้โตเร็วเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม โครงการย่อย การจัดตั้งเครือข่ายชุมชนไม้โตเร็วเพื่อพลังงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0

แสดงความคิดเห็น

(0)