Person Image

  Education

  • สส.บ.(ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2535
  • วท.บ.(ประมง), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตนครศรีธรรมราช, ไทย, 2543

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2016 การอนุรักษ์และฟื้นฟูพลับพลึงธารในแหล่งธรรมชาติโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การอนุรักษ์และฟื้นฟูพลับพลึงธารในแหล่งธรรมชาติโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การศึกษาพลวัตของสังคมพืชป่าชายเลนเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืนในพื้นที่ชายฝั่งระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 24 Project 7 7 0 0
  2017 การอนุรักษ์และฟื้นฟูพลับพลึงธารในแหล่งธรรมชาติโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2017 ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำในป่าชายเลนคลองกำพวน จังหวัดระนอง และการจัดจำแนกชนิดโดยใช้แท่งรหัสดีเอนเอ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 เครื่องวัดระดับน้ำทะเลและภูมิอากาศอัตโนมัติในป่าชายเลน ส่งผ่านข้อมูลด้วยระบบ 3 G ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของปูบริเวณสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน จ.ระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0
  2014 การจัดการองค์ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนจังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ปีงบประมาณ 2557 0 0 0 0
  2013 ความหลากชนิดและการแพร่กระจายของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ในระบบนิเวศชายฝั่งของอาเภอสุขสาราญ จังหวัดระนอง และบริเวณใกล้เคียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การศึกษาพลวัตของกล้าไม้ป่าชายเลนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ บริเวณคลองกำพวน จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน 0 0 0 0
  2011 การติดตามการเปลี่ยนแปลงทางประชากร สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย เงินอุหนุนสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ประจำปี 2554 1 0 0 0
  2011 การศึกษาพลวัตของกล้าไม้ป่าชายเลนในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ บริเวณคลองกำพวน จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ประจำปี 2554 0 0 0 0
  2011 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการอนุรักษ์ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ประจำปี 2554 0 0 0 0
  2011 การศึกษาผลผลิตของสาหร่ายเกลียวทองที่เลี้ยงโดยสูตรอาหารต้นทุนต้่ำ ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ประจำปี 2554 0 0 0 0
  2010 การศึกษาลักษณะของทรัพยากรท้องถิ่นแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองกำพวน จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2553 (เงินอุดหนุนศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน) 0 0 0 0
  2010 การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองกำพวนเพื่อใช้วางแผนการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2553 (เงินอุดหนุนศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน) 0 1 0 0
  2010 การสำรวจและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิ่นตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองกำพวน จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2553 (เงินอุดหนุนศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน) 0 0 0 0
  2010 ทัศนคติของหัวหน้าครอบครัวต่อบทบาทในความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุกับบุตรหลานในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองกำพวน จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2553 (เงินอุดหนุนศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน) 0 0 0 0
  2010 ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำเศรษฐกิจในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองกำพวน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2553 (เงินอุดหนุนศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน) 1 0 0 0
  2010 การจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยในพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2553 (เงินอุดหนุนศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน) 0 0 0 0
  2010 ความหลากชนิดและความชุกชุมของปลาในบริเวณป่าชายเลนคลองกำพวนและพื้นที่ชายฝั่ง อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำและทรัพยากรชีวภาพของลุ่มน้ำคลองกำพวน อื่นๆ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2553 (เงินอุดหนุนศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน) 0 0 0 0
  2009 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำและทรัพยากรชีวภาพของลุ่มน้ำคลองกำพวน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2552 (เงินอุดหนุนศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน) 0 0 0 0
  2009 การศึกษาความเหมาะสมของความถี่การให้อาหารปลาเก๋าที่เลี้ยงในกระชัง บริเวณคลองกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 โครงการศึกษาลักษณะของทรัพยากรท้องถิ่นแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองกำพวน จังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2552 (เงินอุดหนุนศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน) 0 0 0 0
  2009 การศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองกำพวนเพื่อใช้วางแผนการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2552 (เงินอุดหนุนศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน) 1 0 0 0
  2008 การติดตามประเมินผลทรัพยากรหลังการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ชายฝั่งบริเวณสถานีวิจัยทรัพยากรชายฝั่งจังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0