Person Image

  Education

  • วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า: วิศวกรรมระบบวัดคุม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, ไทย, 2540
  • วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า: วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด) , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย, 2547
  • Ph.D. (Electrical Engineering: Control System), National Chung Hsing University , Taiwan, 2559

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาระบบช่วยลดความเครียดจากความร้อนในโคแบบแม่นยำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาฟิล์มอัจฉริยะบ่งชี้ค่า pH ไคโตซานผสมแอนโทไซยานินเพื่อบอกความสดของเนื้อไก่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 ฟาร์มอัจฉริยะผลิตเนื้อ นม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตออฟติงส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการระบบสืบพันธุ์ในฟาร์มโคนมและการแจ้งเตือนโรคเบื้องต้น ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาฟิล์มไคโตซานบ่งชี้ค่า pH อัจฉริยะรวมกับแอนโทไซยานินเพื่อบ่งชี้ความสดของเนื้อไก่ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตออฟติงส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมปัญหาโรคเต้านมอักเสบในฟาร์มโคนม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การศึกษาเพื่อกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรังสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2018 โครงการการศึกษาปริมาณการใช้น้ำและผลกระทบของการขาดน้ำต่อ multispectrum reflectance ของพันธ์ุข้าวเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 1 1 0 0
  2017 ระบบผสมปุ๋ยและตรวจสอบปุ๋ยอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาโปรแกรมการประเมินการระบาดของโรคพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ระบบกังหันลมขนาดจิ๋วสำหรับผลิตไฟฟ้าจากระบบทำความเย็นแบบระเหยน้ำในสภาพความเร็วลมต่ำเพื่อลดการใช้พลังงานภายในโรงเรือนแบบปิด หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2010 การออกแบบเว็บไซต์เศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน หัวหน้าโครงการ คณะเกษตร มก. 0 0 0 0
  2010 การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของไส้เดือน 2 สายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2010 โครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิทยาเขตกำแพงแสน ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
  2010 การศึกษาศักยภาพของปุ๋ยใส้เดือนดินจากมูลสัตว์เพื่อใช้ในการผลิตพืชผัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาเครื่องใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผงติดท้ายรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กแบบปรับปริมาณการใส่ปุ๋ยได้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานไบโอดีเซล(B100) ในภาคเกษตรกรรม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์กำหนดและจ่ายเมล็ดพืชแบบลมดูดอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 9 0 0
  2019 ระบบเฝ้าสังเกตและวิเคราะห์การเจริญเติบโตของพืช ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2018 เครื่องจัดเก็บข้อมูลทางสภาพอากาศสำหรับการเกษตรระดับแปลงย่อยด้วยเทคโนโลยีไอโอที หัวหน้าโครงการ Center of Excellence on Agricultural Biotechnology (AG-BIO/PERDO) 0 1 0 0
  2018 การถ่ายทอดความรู้และสร้างผู้ประกอบการต้นแบบตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับบ้านนกแอ่นกินรัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 3 0 0
  2018 ฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 1 0 0
  2018 ระบบเฝ้าสังเกตและวิเคราะห์การเจริญเติบโตของพืช ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 2 0 0
  2012 การควบคุมเพลี้ยแป้งในมันสำปะหลังโดยการใช้ยาสูบรมควัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 2 0 0

  แสดงความคิดเห็น

  (0)