Person Image

  Education

  • วศ.ด(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี , ไทย
  • วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี , ไทย
  • วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2020 โครงการต้นแบบ Moveable care chamber และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาอุปกรณ์โครงกระดูกภายนอกแบบเครื่องกลไฟฟ้าเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของมนุษย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การออกแบบและสร้างขาเทียมในแบบ Actuated Knee Prosthetics หัวหน้าโครงการ
  ผู้ร่วมวิจัย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การออกแบบและสร้างขาเทียมแบบ Actuated Ankle-Foot Orthoses หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 0 9 0 0
  2023 ฟาร์มไก่ไฮเทค ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 ระบบการควบคุมแบบอัจฉริยะโดยใช้ระบบฟัซซี่ลอจิกสำหรับการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิค หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 ระบบอัจฉริยะสำหรับระบบปรับอากาศแบบน้ำเย็นขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำเเพงเเสน 0 1 0 0
  2013 ชุดหุ่นยนต์เก็บต้นไม้ หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 2 0 0
  2013 หุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 0 3 0 0
  2011 เครื่องกดน้ำ ร้อน-เย็น อัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ ทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำเเพงเเสน 0 3 0 0
  2011 เครื่องปรับสมดุลแบบพลวัติสำหรับพูเลย์และพัดลมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 ระบบลู่วิ่งและอุปกรณ์วัดการเคลื่อนไหวของมนุษย์ หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2008 หุ่นยนต์กู้ภัย หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2007 การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบปรับอากาศของระบบร่วมระหว่างแสงอาทิตย์และเทอร์โมอิเล็กติกส์ หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 2 5 0 0
  2016 โครงการตรวจวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบปรับอากาศ ของ บ. MSIG หัวหน้าโครงการ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) 0 0 0 0
  2015 ระบบโปรเเกรมตรวจติดตามสภาพอุปกรณ์สำหรับอุปกรณ์หมุนของโรงไฟฟ้าเเม่เมาะด้วยระบบอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต โรงไฟฟ้าเเม่เมาะ 1 2 0 0
  2011 เครื่องผลิตแก็สจากชีวมวล เพื่อให้ได้แก็สคุณภาพเหมาะสมกับการใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครืื่องยนต์สันดาปภายใน ผู้ร่วมวิจัย T.S. Supply and Construction Co.,Ltd. 1 0 0 0
  2008 การศึกษาและปรับปรุงคุณภาพของรถแทรกเตอร์คีบอ้อยที่ใช้ในการเกษตรของไทยด้วยระเบียบวิธีการทางวิศวกรรมการสั่นสะเทือน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (IRPUS) 0 2 0 0
  2008 เครื่องปรับสมดุลแบบพลวัติสำหรับพูเลย์และพัดลมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2008 เครื่องวัดขนาดการสั่นสะเทือนแบบพกพา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2008 รถสกูตเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0