Person Image

Administration

Education

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 2 0 0 0
  2019 การศึกษา LTR-retrotransposons ในบัวประดับสกุลนิมเฟีย เพื่อการระบุชนิดของ transposons การวิเคราะห์แผนภูมิทางพันธุกรรม และการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล และการปรับปรุงลักษณะของบัวประดับด้วยการฉายรังสีแกมมา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาเครื่องหมาย SSR ในหญ้าทะเล Halodule pinifolia และการตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมของ H. pinifolia ในแถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทยด้วยเครื่องหมาย SSR หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การศึกษา LTR-retrotransposons ในบัวประดับสกุลนิมเฟีย เพื่อการระบุชนิดของ transposons การวิเคราะห์แผนภูมิทางพันธุกรรม และการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล และการปรับปรุงลักษณะของบัวประดับด้วยการฉายรังสีแกมมา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 การพัฒนาเครื่องหมาย SSR ในหญ้าทะเล Halodule pinifolia และการตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมของ H. pinifolia ในแถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทยด้วยเครื่องหมาย SSR หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 โครงสร้างพันธุกรรมและลิงค์เกจดิสอิคิวลิเบรียมของข้าวพื้นเมืองและ ข้าวพันธุ์รับรองในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 โครงสร้างพันธุกรรมและลิงค์เกจดิสอิคิวลิเบรียมของข้าวพื้นเมืองและ ข้าวพันธุ์รับรองในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2016 การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพื่อระบุความจำเพาะของพลับพลึงธารพันธุ์ไม้น้ำใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทย และการปรับปรุงพันธุกรรมโดยใช้รังสีแกมมา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมของต้นเพศผู้และเพศเมียในปรง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลของลักษณะต้านทานต่อโรคราเขม่าดำในหญ้ากินนี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 1 4 0 0
  2017 การสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพื่อระบุความจำเพาะของพลับพลึงธารพันธุ์ไม้น้ำใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทย และการปรับปรุงพันธุกรรมโดยใช้รังสีแกมมา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การจำแนกเพศในปรง Cycas siamensis Miq โดยใช้เครื่องหมาย ISSR และความแตกต่างของจำนวนชุดซ้ำของ rDNA โดยเทคนิค semiquantitative PCR. หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2016 การระบุความจำเพาะของสายพันธุ์จุลสาหร่ายที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจโดยใช้เทคนิคโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อจำแนกชนิดยุงก้นปล่องพาหะนำโรคมาลาเรียกลุ่มซับซ้อน (Anopheles dirus complex) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2012 การศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมของต้นเพศผู้และเพศเมียในปรง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลของลักษณะต้านทานต่อโรคราเขม่าดำในหญ้ากินนี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 1 0 0
  2011 การศึกษาความแตกต่างทางพันธุกรรมของต้นเพศผู้และเพศเมียในปรง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2009 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของผักคาวตองในพื้นที่ 5 จังหวัด ภาคเหนือของประเทศไทยโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2009 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของถั่วลิสงนาโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0