Person Image

  Education

  • วท.ด. (พันธุศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 2 0 0 0
  2011 ความแตกต่างทางพันธุกรรมและยีนที่เกี่ยวข้องในการกำหนดเพศของแมลงดานา (Lethocerus indicus) ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การศึกษาความสัมพันธ์ การอพยพ และการตั้งถิ่นฐานของชุมชน โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์ลำดับเบสของดีเอ็นเอในไมโทคอนเดรียจากโครงกระดูกโบราณ ในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จ.ลพบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2008 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการและการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายของปูวงศ์ Portunidae หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 17 Project 7 13 0 0
  2023 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเห็บ Haemaphysalis ที่เก็บได้จากโคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2022 การพัฒนาเครื่องหมายพันธุกรรมที่เชื่อมโยงกับคุณค่าทางโภชนาการที่ได้จากจิ้งหรีดในฟาร์มเลี้ยง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
  2021 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการระบุสปีซีส์ของสัตว์: เครื่องหมายพีซีอาร์เพื่อระบุสปีซีส์ของหมู (Sus scrofa domesticus) สุนัข (Canis lupus familiaris) และ ม้า (Equus caballus) สำหรับการตรวจสอบอาหาร หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2020 การระบุชนิดของนกแอ่นกินรัง (Aerodramus fuciphagus) และเป็ด (Anas platyrhynchos) ด้วยเทคนิคพีซีอาร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2019 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกระบือปลักในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2018 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกระบือปลักในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2017 ทรัพยากรพันธุกรรมของกระบือในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การวิเคราะห์ชนิด-พันธุ์ต้นกำเนิด ความหลากหลายและโครงสร้างทางพันธุกรรมของประชากรโคพื้นเมืองของประเทศไทย 4 กลุ่ม ได้แก่ โคพื้นเมืองภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ด้วยข้อมูลไมโทคอนเดรียจีโนม ยีนบนโครโมโซมวาย และยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทนร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2015 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและเอกลักษณ์ทางพันธุกรรมของช้างเลี้ยงในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2014 การประยุกต์ใช้ next-generation sequencing ในการหาลำดับเบส ของยีนไมโทคอนเดรียที่มีลักษณะเป็น heteroplasmy ใน Portunus pelagicus ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2012 ถอดรหัสไมโทคอนเดรียจีโนมของแมลงครั่ง ((Laccifer lacca Kerr) ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 ความแตกต่างทางพันธุกรรมและยีนที่เกี่ยวข้องในการกำหนดเพศของแมลงดานา (Lethocerus indicus) ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2011 การถอดรหัสจีโนมในไมโทคอนเดรียของปูแสม 3 ชนิดในสกุล Episesarma (E. mederi, E. versicolor และ E. singaporense) และการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับระบุชนิดและวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรม เพื่อการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
  2011 การศึกษาความสัมพันธ์ การอพยพ และการตั้งถิ่นฐานของชุมชน โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์ลำดับเบสของดีเอ็นเอในไมโทคอนเดรียจากโครงกระดูกโบราณ ในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จ.ลพบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2009 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของปูที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ 2 ชนิด (ปูม้า : portusnus pelagicus และ ปูดำ : Scylla aiviacea) จากชายฝั่งทะเลอันดามันของประเทศๆไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2552 (เงินอุดหนุนศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน) 1 1 0 0
  2009 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการและการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายของปูวงศ์ Portunidae หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การศึกษาความสัมพันธ์ การอพยพ และการตั้งถิ่นฐานของชุมชน โดยการตรวจสอบและวิเคราะห์ลำดับเบสของดีเอ็นเอในไมโทคอนเดรียจากโครงกระดูกโบราณ ในสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จ.ลพบุรี ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 1 0 0
  2014 แนวทางการจัดการทรัพยากรปูม้าของประเทศไทย : กรณีศึกษาอ่าวสิเกา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2008 การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อการจัดจำแนกปลาปักเป้าในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0