Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-เกษตร) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พฤกษ์เศรษฐกิจ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (อาชีวศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2557

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 16 7 0 0
  2023 การประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาคุณภาพ 0 0 0 0
  2022 การประเมินผลโครงการการสร้างผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง มก. 0 0 0 0
  2020 การประเมินผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานประกันคุณภาพ 0 0 0 0
  2019 ทัศนคติของผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ต่อระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานประกันคุณภาพ 0 0 0 0
  2019 การประเมินโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานประกันคุณภาพ 3 3 0 0
  2016 มุมมองการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม: กรณีศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 5 0 0 0
  2015 การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5 0 0 0
  2014 แบบจำลองการรับรู้ประโยชน์ของระบบประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 1 0 0
  2009 หนึ่งในอาชีพที่สังคมต้องยอมรับ ในปัจจุบัน : รปภ.หญิง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2007 การศึกษาประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามกระบวน PDCA ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2007 ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 6 0 0 0
  2012 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 1 0 0 0
  2010 การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามโครงการระบบการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา ผู้ร่วมวิจัย สำนักบริหารงานและคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 5 0 0 0