Person Image

  Education

  • ปร.ด.( พอลิเมอร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • วท.ม.(เทคโนโลยีเซรามิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • วท.บ. ( เคมี ) , มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 14 9 0 0
  2014 การพัฒนากลุ่มวิจัยการวิเคราะห์พัฒนาวัสดุและกระบวนการผลิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 3 2 0 0
  2011 การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์แคลเซียมซีโอไลต์คะตะลิสต์ชีวภาพจากเปลือกไข่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 2 0 0
  2010 การผลิตตัวเก็บประจุเซรามิกจากเปลือกไข่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2009 การสังเคราะห์แคลเซียมซีโอไลต์จากเปลือกไข่ไก่เพื่อผลิตวัสดุคะตะลิสต์ชีวภาพ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2007 การสังเคราะห์สารประกอบนำไฟฟ้าของยางสังเคราะห์กับเลดเซอร์โคเนต หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5 2 0 0
  2001 การสังเคราะห์วัตถุดิบอิเล็กโทรเซรามิกส์ชนิดแบเรียมไททาเนต หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 53 12 6 0
  2017 การผลิตกระดาษแผ่น ผลิตภัณฑ์แผ่นมาร์คหน้าและเส้นใยวิศวกรรมนาโน จากเปลือกไข่และเยื่อหุ้มไข่เพื่อการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 7 0 0 0
  2017 แผ่นฝ้าเพดานชนิดยิปซั่มคอมพอสิตด้วยน้ำยางธรรมชาติคอมปาวด์สำหรับการประยุกต์ใช้งานด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2017 นวัตกรรมยางพาราในการประยุกต์ด้านวัสดุก่อสร้างสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 0 2 0
  2015 การผลิตแบบพิมพ์มือเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการผลิตฟิล์มถุงมือยางโดยกระบวนการจุ่มพิมพ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 9 1 2 0
  2015 การแปรรูปและการพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์คัดแยกเปลือกไข่และเยื่อหุ้มไข่ระดับ Pilot scale เพื่อให้เหมาะสมในเชิงพาณิชย์และการประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 8 2 1 0
  2013 การผลิตสารประกอบแคลเซียมจากเปลือกไข่และการลดจุดสุกตัวของผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ด้วยเปลือกไข่ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 6 2 1 0
  2011 การศึกษาแผ่นฉนวนความร้อนจากยางธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 0 0 0
  2011 การผลิตยางฟองจากยางธรรมชาติเสริมแรงด้วยสารประกอบเซรามิกส์ชนิดแคลเซียมคาร์บอเนต หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 5 1 0 0
  2010 การศึกษาแอคชัวเตอร์จากวัสดุประกอบอลูมินาและยางธรรมชาติเชื่อมขวางโดยสารประกอบเปอร์ออกไซด์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 5 2 0 0
  2010 การศึกษานวัตกรรมการเคลือบผิวยางด้วยสารช่วยจับตัวในรูปสารประกอบเชิงซ้อนโดยเทคนิคโซล-เจล หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 1 0 0
  2009 การศึกษาเบื้องต้น : ผลของการเติมสารประกอบแคลเซียมสังเคราะห์จากเปลือกไข่ลงในน้ำยางข้น หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 4 0 0 0
  2008 การศึกษาสารเชื่อมขวางโมเลกุลระหว่างยางธรรมชาติและอลูมินา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 2 0 0
  2008 โครงการวิจัยขนาดเล็กเรื่องยางพารา หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2007 ศึกษาวัสดุประกอบอลูมินากับยางธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0