โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 0 0 0
2002 การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากน้ำนมข้าวยาคูผง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
1992 การเผยแพร่อาหารเสริมคุณค่าราคาถูกโดยใช้เทมเป้จากกากนมถั่วเหลืองในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย UNU 0 0 0 0
1991 การเผยแพร่อาหารเสริมคุณค่าราคาถูกโดยใช้เทมเบ้จากกากนมถั่วเหลืองในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย IRCT/CIRAD 0 0 0 0