โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 1 0 0 0
2021 การพัฒนาชุดทดสอบโรคโบวายไวรัลไดอะเรียโดยการใช้เอ็นเอสสามรีคอมบิแนนท์โปรตีน (ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2563) หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 1 0 0 0
2017 การพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตออฟติงส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมปัญหาโรคเต้านมอักเสบในฟาร์มโคนม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 2 1 0 0
2014 การผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับสัตว์ใหญ่ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 0 0 0
2013 ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของวัณโรคโคในโคนม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2011 การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของโรคแท้งติดต่อในสัตว์เคี้ยวเอื้องที่เลี้ยงบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ. กาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การศึกษาความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการกระจายของโรคพยาธิในเลือดในโคที่เลี้ยงบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0