Person Image

  Education

  • วท.ม.(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 1 0 0 0
  2022 การพัฒนาคำแนะนำการจัดการธาตุอาหารหลักเฉพาะพื้นที่ สำหรับอ้อยภาคกลาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยในพื้นที่ภาคกลาง หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2018 อิทธิพลของน้ำทะเลหนุนต่อสมบัติดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2009 โรครากปมจากไส้เดือนฝอยในพื้นที่ปลูกฝรั่งเขตภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 อิทธิพลของสมบัติของดินที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของไส้เดือนฝอย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 โรครากปมจากไส้เดือนฝอยในพื้นที่ปลูกฝรั่งเขตภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 0 0 0 0
  2022 การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เพียวต่อการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิตของพืช ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เพียว สเปซ จำกัด 0 0 0 0
  2021 การใช้ประโยชน์น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษใยสั้นและผลิตกระดาษคราฟท์และเยื่อจากเศษกระดาษ เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด 0 0 0 0
  2021 การลดต้นทุนการทำนา และสวนผัก โดยใช้น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตสินค้า/บริการที่ผ่านการบำบัดของ บริษัท ฟ้าแสง-ซีรีเน็กซ์ จำกัด ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ฟ้าแสง-ซีรีเน็กซ์ จำกัด 0 0 0 0
  2021 การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมฟอกหนังต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ และสมบัติของดินบางประการ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท อินเตอร์ กรีน จำกัด 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 4 0 0 0
  2020 การพัฒนาคำแนะนำการจัดการธาตุอาหารหลักเฉพาะพื้นที่ สำหรับอ้อยภาคกลาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 แนวทางการจัดการธาตุอาหารสำหรับดินที่ปลูกอ้อยในจังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2019 อิทธิพลของน้ำทะเลหนุนต่อสมบัติดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
  2018 การจัดการอินทรียวัตถุในดินและปุ๋ยไนโตรเจนจากการประเมินปริมาณอินทรียวัตถุที่เปลี่ยนแปลงง่ายในดินโดยชุดทดสอบต่อการตอบสนองของข้าวโพดหวาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 อิทธิพลของสมบัติของดินที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของไส้เดือนฝอย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 39 Project 27 14 0 0
  2020 การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จาก บริษัท สยามคัลเล็ต จำกัด เพื่อผลิตสารปรับปรุงดินชนิดเหลวสำหรับเพิ่มผลผลิตของพืช ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สยามคัลเล็ต จำกัด 0 0 0 0
  2020 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว และสารปรับปรุงดินสำหรับเพิ่มผลผลิตพืชทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด 0 0 0 0
  2019 การใช้ประโยชน์ปุ๋ยธาตุอาหารรองชนิดเหลวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากยิปซัมด้วยเทคโนโลยีอิมัลชันเพื่อปรับปรุงดินและเพิ่มผลผลิตของมะเขือเทศ พริก แคนตาลูป และฝรั่งกิมจู ผู้ร่วมวิจัย บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2019 ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับสาร “อะมิโนอินทรีย์พี-พาวเวอร์” ต่อการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตของอ้อย ผู้ร่วมวิจัย บริษัท วังเคมี จำกัด 0 0 0 0
  2019 ส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมผ่านการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตาม GLOBE Protocol และการทำงานวิจัย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์การมหาชน 0 0 0 0
  2019 การใช้ประโยชน์ของสารปรับปรุงดินโพแทสเซียมฮิวเมท จาก บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) สำหรับเพิ่มผลผลิตของพืช ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาและปรับใช้ คำแนะนำการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่สำหรับอ้อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใช้เป็นคำแนะนำการจัดการธาตุอาหารหลักเฉพาะพื้นที่ สำหรับอ้อยภาคกลางฝั่งตะวันตก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2018 การใช้ประโยชน์จากเปลือกปูบดเพื่อปลูกข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินอุดมเกษตรภัณฑ์ 2 0 0 0
  2018 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตน้ำมะพร้าวเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ฮาร์มเลส ฮาร์เวสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0 0 0
  2018 การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิธีการตรวจวัดตาม GLOBE Protocol ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 0 0 0 0
  2018 การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากภาคอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุและคุณภาพ สำหรับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยอินทรีย์เคมีชนิดอัดเม็ดตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท พี. ที. ยอดปุ๋ยไทย จำกัด 1 0 0 0
  2018 การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากการเกษตรเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ว.ธนทรัพย์ จำกัด 0 0 0 0
  2018 การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากเครื่องกำจัดเศษขยะเพื่อผลิตวัสดุปลูก และปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรสำหรับพืชอายุสั้น ผู้ร่วมวิจัย บริษัท โอ๊คลิน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด 3 3 0 0
  2018 การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรจากผลพลอยได้ของเครื่องกำจัดเศษขยะสำหรับไม้ผล ผู้ร่วมวิจัย บริษัท โอ๊คลิน อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด 0 0 0 0
  2018 การสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อยกระดับการจัดการที่ดินแบบยั่งยืนให้เป็นกระแสหลัก ผู้ร่วมวิจัย องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) 0 0 0 0
  2017 การสร้างฐานข้อมูลความต้องการธาตุอาหารปุ๋ย วัสดุอินทรีย์ และปูน สำหรับแปลงปลูกอ้อยที่รับการส่งเสริมจากโรงงานน้ำตาลสุรินทร์ปีหีบ 2560/61 หัวหน้าโครงการ บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จํากัด 0 0 0 0
  2017 การวิเคราะห์ปัญหาการเกษตรเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืนในเขตภาคกลางฝั่งตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2017 การตรวจติดตามคุณภาพดินและประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์สำหรับไม้โตเร็วและพืชเศรษฐกิจจากศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 7 4 0 0
  2017 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ตรวจวัดสิ่งแวดล้อมตามวิธีของ GLOBE Protocol และสร้างงานวิจัยวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ในรูปแบบ STEM EDUCATION ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2017 การพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินระหว่างนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับครูและนักเรียน ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 0 0
  2017 ผลของการจัดการธาตุอาหารหลักและจุลธาตุสำหรับเพิ่มผลผลิตและการควบคุมโรคในพริกไทย ผู้ร่วมวิจัย บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด 1 0 0 0
  2017 การจัดการของเสียในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าชีวมวล อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล และอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กรณีศึกษาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ร่วมจากเถ้าลอยชีวมวล มันเอทานอล และตะกอนส่วนเกินจากระบบน้ำเสียชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ดี. เอ. รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด 4 3 0 0
  2017 การจัดการของเสียในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าชีวมวล อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล และอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กรณีศึกษาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ร่วมจากเถ้าลอยชีวมวล มันเอทานอล และตะกอนส่วนเกินจากระบบน้ำเสียชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ดี. เอ. รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด 0 0 0 0
  2017 การกำหนดแนวทางการจัดการธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมอย่างมีประสิทธิภาพในดินปลูกอ้อย ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2016 การใช้ประโยชน์จากก้อนเห็ดเก่าเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท แฟนซีวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 1 0 0 0
  2016 โครงการ พัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ทางดินระหว่างนักวิทยาศาสตร์ร่วมกับครูและนักเรียน ปี2559 ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2016 ผลการใช้ปุ๋ยแอมโมเนียมชนิดต่างๆ ต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อย ผู้ร่วมวิจัย บริษัท พาริชเฟอทิไลเซอร์ จำกัด 0 0 0 0
  2016 การจัดการธาตุอาหารสำหรับเพิ่มผลผลิตของข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2016 การใช้สาร “ยูโอนิกซ์-UONYX”, “ฟรีโก้-FREEGO” และ “โค้ทดี้-COATDY” เพื่อลดการสูญเสียธาตุอาหารพืชในระดับแปลงทดลองและห้องปฏิบัติการ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์โดยใช้วัสดุเหลือใช้จาก อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอล และอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าชีวมวลสำหรับพืชเศรษฐกิจในสภาพแปลง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ดี.เอ. รีเซิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด 1 1 0 0
  2016 การใช้ประโยชน์ขยะสดจากบริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลวและวัสดุปลูก ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด 0 0 0 0
  2015 ประสิทธิภาพของการใช้ปุ๋ยยูเรียชนิดต่างๆที่มีต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท พาริชเฟอทิไลเซอร์ จำกัด 2 0 0 0
  2015 การใช้ประโยชน์จากกากตะกอนเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตามมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2015 การใช้ประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้จากบริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทยฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 2 1 0 0
  2015 การประเมินพื้นที่ปลูกและผลผลิตปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2010 โครงการสภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการ หลวง ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 0 2 0 0
  2009 สภาวะธาตุอาหารพืชและปัจจัยทางดินเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนในพื้นที่เกษตรกรรมโครงการหลวง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง และกรมพัฒนาที่ดิน 0 0 0 0
  2009 การจัดทำแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการขาดสารไอโอดีนและการเกิดภาวะ Congenital Hypothyroidism ของทารกแรกเกิดในประเทศไทย ปีพ.ศ.2551 ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS&IDD_2551) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0 0 0 0
  2008 โครงการยุวหมอดิน สสวท. ผู้ร่วมวิจัย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0