โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 4 8 0 0
2015 การศึกษารูปแบบของอาคาร และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในเขตพื้นที่บางกระเจ้ ที่ปรึกษาโครงการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2014 การส่งเสริมการเดินเท้าและการใช้จักรยานเพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2014 การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนในเขตเทศบาลนครระยอง ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 0 1 0 0
2014 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำผังแม่บทวิทยาเขตสีเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2013 การพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งแบบไม่ใช้เครื่องยนต์เพื่อสนับสนุนให้เกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวและเมืองคาร์บอนต่ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การประยุกต์ใช้ระบบจักรยานสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดตามแนวเส้นทางระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ย่านสุขุมวิท ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2012 การส่งเสริมรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ยั่งยืนแก่ผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรโดยรอบสถานีบ้านทับช้าง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2008 การศึกษาเพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงรูปแบบการเดินทางที่เหมาะสมในพื้นที่บริเวณคลองโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน หัวหน้าโครงการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 32 Project 2 7 0 0
2021 การศึกษาด้านผังเมือง ในโครงการค่าจ้างศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หัวหน้าโครงการ บริษัท เอ21 คอนซัลแตนท์ จำกัด 0 0 0 0
2020 การศึกษาด้านผังเมืองโครงการออกแบบระบบขนส่งมวลชนและศึกษาทบทวนระบบจราจรโดยรอบศูนย์ราชการฯ หัวหน้าโครงการ บริษัท เอ 21 คอนซัลแทนท์ จำกัด 0 0 0 0
2020 การศึกษาด้านผังเมืองในโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาจุดเชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 หัวหน้าโครงการ บริษัท เอ 21 คอนซัลแทนท์ จำกัด 0 0 0 0
2018 การศึกษาด้านผังเมืองในโครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานและการให้บริการของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 และหมายเลข 9 หัวหน้าโครงการ บริษัท เอ21 คอนซัลแตนท์ จำกัด 0 0 0 0
2017 การศึกษาด้านผังเมืองในโครงการศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทาง (Travel Demand Survey) และปรับปรุงข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ หัวหน้าโครงการ บริษัท เอ21 คอนซัลแตนท์ จำกัด 0 0 0 0
2017 การวางแผนการสัญจรบริเวณสถานีในโครงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะตามแนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ในเขตเทศบาลนครระยอง หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 0 0 0
2017 การศึกษาด้านผังเมืองในโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าโครงการ บริษัท เอสไอเอ็ม เทคโนโลจิสต์ จำกัด 0 0 0 0
2017 การศึกษาด้านผังเมืองและการขนส่งแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ในโครงการการพัฒนาย่านนวัตกรรมศรีราชา หัวหน้าโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2017 การศึกษาสำรวจความต้องการการเดินทาง(Travel Demand Survey) และปรับปรุงฐานข้อมูลการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่อการวางแผนระบบขนส่งของประเทศ หัวหน้าโครงการ บริษัท A21 คอนซัลแตนท์ จำกัด 0 0 0 0
2017 การพัฒนาย่านนวัตกรรมศรีราชา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 0 2 0 0
2016 การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินและผังเมืองเพื่อคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี และรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง หัวหน้าโครงการ บริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด 0 0 0 0
2016 การศึกษาด้านผังเมืองและผังภาคในโครงการประเมินความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นความจุของโครงข่ายทางหลวงเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าของพื้นที่ภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ กรมทางหลวง 0 0 0 0
2016 โครงการบ้าน/วัด/โรงเรียน/จักรยาน (บวรจ) ผู้ร่วมวิจัย สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย 0 1 0 0
2016 โครงการแผนที่เส้นทางเดินทางและท่องเที่ยวทั่วประเทศด้วยจักรยาน ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0 0 0 0
2015 โครงการบ้าน/วัด/โรงเรียน/จักรยาน (บวรจ) ผู้ร่วมวิจัย สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย 0 0 0 0
2015 โครงการรางวัลเมืองจักรยาน ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 0 0 0 0
2015 โครงการแผนที่เส้นทางเดินทางและท่องเที่ยวทั่วประเทศด้วยจักรยาน ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0 0 0 0
2014 การวิเคราะห์ด้านผังเมืองในโครงการศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน เพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายถนนสำหรับรถจักรยานในเขตทางพิเศษ หัวหน้าโครงการ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0 0 0 0
2014 การคาดการณ์ทิศทางการพัฒนาพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าโครงการ บริษัท เอเซีย แพลนนิ่ง คอนซัลแทนท์ จำกัด 0 0 0 0
2014 การวิเคราะห์ด้านผังเมืองในการประยุกต์ใช้แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาดในการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัย หัวหน้าโครงการ การเคหะแห่งชาติ 0 0 0 0
2014 โครงการปรับปรุงเส้นทางจักรยานชุมชนเพื่อสภาวะแวดล้อมที่ดีในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2557 (กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ) ผู้ร่วมวิจัย สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย 0 1 0 0
2013 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เหมาะสมในการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าโครงการ บริษัท พิพิธภัณฑ์เอเซีย จำกัด 0 0 0 0
2013 การพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งแบบไม่ใช้เครื่องยนต์เพื่อสนับสนุนให้เกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวและเมืองคาร์บอนต่ำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 0 0 0
2013 การปูทางไปสู่การเดินทางในเมืองแบบยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), บริษัทกรีนแลม เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
2013 การพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งแบบไม่ใช้เครื่องยนต์เพื่อสนับสนุนให้เกาะสมุยเป็นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวและเมืองคาร์บอนต่ำ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2012 การศึกษาผลกระทบด้านการจราจร โครงการส่วนต่อขยายโรงงานบริษัทแพรคติก้า จำกัด หัวหน้าโครงการ บริษัท แพรคติก้า จำกัด 0 0 0 0
2012 การวิเคราะห์การตลาดโครงการศึกษาแผนบริหารจัดการธุรกิจและปรับปรุงแผนแม่บท ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
2012 การวางแผนโครงสร้างเมืองของเกาะสมุยเพื่อพัฒนาไปสู่เมืองคาร์บอนต่ำ: ชุมชนคนเดินเท้า หัวหน้าโครงการ บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค ผู้ได้รับทุนจาก APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) 0 0 0 0
2012 การศึกษาความคิดเห็นของชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า : กรณีศึกษาผลตอบแทนและการเยียวยาของ กฟผ.(หมายเหตุ-งบวิจัยระบุเฉพาะส่วนที่ได้รับ) ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 1 0 0
2011 การรักษาปอดสีเขียวแห่งสุดท้ายของกรุงเทพฯ หัวหน้าโครงการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัทเบเยอร์ จำกัด 0 1 0 0
2011 โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามเส้นทางรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ผู้ร่วมวิจัย การเคหะแห่งชาติ 0 1 0 0
2008 การพัฒนาศักยภาพที่พักแบบสัมผัสวัฒนธรรมชนบทเพื่อส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยวยั่งยืน กรณีศึกษาอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0