Person Image

  Education

  • สถ.บ.(สถาปัตยกรรม), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2529
  • วท.ม.(เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากร), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2542
  • ปร.ด. (สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2558

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2017 สถานะการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์วัฒนธรรมการบิณฑบาตทางน้ำนนทบุรี ระหว่างพ.ศ. 2550-2560 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 1 9 0 0
  2015 ก่อนระบบกษัตริย์:ลัทธิผู้ก่อตั้งกะเหรี่ยงกรณี เบลาะโข่ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 3 0 0
  2010 การอ่านอัตตลักษณ์ผ่านภูมิทัศน์วัฒนธรรมในสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างของกระเหรี่ยง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 ศักยภาพเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: การศึกษาจากกรอบแนวคิดทางภูมิสถาปัตยกรรม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 ความรู้ดั้งเดิมและสัมพันธภาพภายในภูมิทัศน์วัฒนธรรมผ่านสถาปัตยกรรมปกาเกอะญอ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0
  2007 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเขตพื้นที่สถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 20 16 0 0
  2017 สวนครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น ผู้ประสานงาน Stockholm Environment Institute 2 0 0 0
  2012 การพัฒนาศักยภาพของแหล่งน้าพุร้อนในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2009 โครงการศึกษาวิจัยเคหะพื้นถิ่นแบบบูรณาการเพื่อการพึ่งพาตนเอง หัวหน้าโครงการ การเคหะแห่งชาติ 1 1 0 0
  2009 การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหม่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว ในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 10 5 0 0
  2008 โครงการวิจัยภูมิทัศน์วัฒนธรรมลุ่มน้ำเพชรบุรีในกลุ่มวิจัยโครงการการศึกษาเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างลุ่มน้ำเพชรบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 1 0 0
  2008 การศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาว บนพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 2 0 0
  2006 บิณฑบาตเรือ: บทบาทของวัดและชุมชนในการสร้างสรรค์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 1 6 0 0
  2006 การพลิกฟื้นวัฒนธรรม และการจัดการความรู้ของชุมชนลุ่มน้ำแม่กลอง หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยมหิดล 1 1 0 0