โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 0 0 0
2015 การคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมเพื่อผลิตในพื้นที่เขตฝนทิ้งช่วงในภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรคใบด่าง พันธุ์ที่มีปริมาณและคุณภาพแป้งสูง และพันธุ์ที่มีปริมาณคาโรทีนอยสูง โดยใช้เชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังร่วมกับเครื่องหมายดีเอ็นเอสนิป ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังที่เหมาะสมเพื่อผลิตในพื้นที่เขตฝนทิ้งช่วงในภาคตะวันตกของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การพัฒนาสายพันธุ์ต้านทานโรคใบด่าง พันธุ์ที่มีปริมาณและคุณภาพแป้งสูง และพันธุ์ที่มีปริมาณคาโรทีนอยสูง โดยใช้เชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังร่วมกับเครื่องหมายดีเอ็นเอสนิป ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 2 1 0 0
2014 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางผลผลิตและปริมาณแป้งสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2012 การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลิตภาพทางผลผลิตและปริมาณแป้งสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
1999 การศีกษาโครงสร้างและคุณสมบัติทางเคมีของแป้งมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 0 0 0 0
1999 การจัดทำแผนควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 2 1 0 0
1999 การควบคุมปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 0 0 0 0
1999 การเพิ่มประสิทธิภาพในขบวนการผลิตของโรงงานแป้งมันสำปะหลังโดยการพัฒนาระบบสลัดแห้ง ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 0 0 0 0