Person Image

  Education

  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • M.S.C.(Food Scieuce and Technology), ENSIA-SIARC, ฝรั่งเศส, 2548

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2021 การเปรียบเทียบคุณภาพและความพึงพอใจของเนื้อโคไทยและเนื้อโคนำเข้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างนิสิตที่รับตรงและรับผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ระหว่างนิสิตที่รับตรงและรับผ่านสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 1 1 0 0
  2019 การวิจัยและพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพโคขุนและผลิตภัณฑ์เนื้ชำแหละเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้า GI ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2019 ผลของดัชนีการเก็บเกี่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและเคมีกายภาพของบัวหลวงและบัวสายที่ปลูกในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย HikariTea Company,Ashahi,Yokohama,Kanagawa Japan 0 1 0 0
  2017 โครงการพัฒนาวิธีการผลิตลูกหม่อนอบแห้ง หัวหน้าโครงการ ITAP - National Science and Technology Development Agency - NSTDA 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาและยืดอายุของผลิตภัณฑ์เนื้อโพนยางคำแดดเดียวย่างพร้อมบริโภค หัวหน้าโครงการ ผู้ประกอบการ (คุณปัญญา เจ้าของร้านหมูกะทะ ชื่อ "เตาถ่าน"จังหวัดสกลนคร) 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาเนื้อโคขุนโพนยางคำแผ่นแห้ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2009 การปรับปรุงการผลิตข้าวกล้องงอก เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาเครื่องดื่มข้าวกล้องงอก หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2009 การศึกษาสายพันธุ์ ระบบการผลิต การตลาด และคุณภาพมะละกอในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2007 ผลของการใช้เปลือกมันสำปะหลังหมักเป็นแหล่งพลังงานและเยื่อใยสายสั้นในสูตรอาหาร ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต และคุณภาพซากของแกะขุนในเขตร้อน ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ในพระราชูประถัมภ์สมเด็จพระเทพระรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 1 0 0 0