Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2541
  • วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • Doctor of Philosophy, HERIOT-WATT UNIVERSITY, UK, 2559

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2006 การพัฒนาการผลิตไวน์ลูกหม่อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 2 0 0 0
  2020 การตรวจสอบอัตลักษณ์และการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสกุลข้าวเย็นเพื่อการใช้ประโยชน์ในตำรับยาไทยอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2019 ศักยภาพของกล้าเชื้อบริสุทธิ์และเอมีนออกซิเดสจากเมล็ดถั่วลันเตางอกในการลดไบโอจีนิกเอมีนในผลิตภัณฑ์ปลาส้ม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2019 การประเมินคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยของเพี้ยในโคเนื้อเพื่อการพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกที่มีศักยภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การผลิตน้ำเม่าโปรไบโอติก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 1 0 0 0
  2010 การคัดแยกแบคทีเรียแลคติกที่มีคุณสมบัติสร้างแบคเทอริโอซินเพื่อใช้ผลิตอาหารหมักพื้นบ้าน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 1 0 0
  2017 การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวฮาง : ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวฮางผงสำเร็จรูปผสมพรีไปโอติก ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 0 0 0 0
  2008 การใช้คลอรีนไดออกไซด์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาพริกสด หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (IRPUS) 0 1 0 0