โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2009 การลดปริมาณสารตกค้างจำพวกยาสัตว์ในผลิตภัณฑ์เนื้อหลังจากผ่านขบวนการเก็บการเตรียม และการปรุงอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การศึกษายาซัลฟาไดเมท็อกซินและไตรเมทโธพริมและการตกค้างของยาในปลาทับทิม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 0 0 0
2010 การหาปริมาณสารกันเสียจำพวกพาราเบนตกค้างในแหล่งน้ำบริเวณชุมชน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยเครื่องมือ HPLC ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2009 ความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของโลหะตะกั่วและโลหะแคดเมียมในน้ำนมดิบ ผู้ร่วมวิจัย โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2008 ภัยคุกคามของสารกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในหนูนาย่าง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 1 1 1 0
2008 เชื้อเพลิงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม I : การคัดแยก และการพิสูจน์เอกลักษณ์ของแบคทีเรียสังเคราะห์แสงเพื่อการผลิตก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1 1 1 0