Person Image

Administration

Education

  • ปร.ด.(การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย
  • สค.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • น.ม. , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ไทย
  • ร.บ.(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2020 โครงการการจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี พ.ศ.2562 หัวหน้าโครงการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 5 1 0 0
2019 สูงวัย 4.0: การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนและสังคมไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การสร้างรูปแบบเครือข่ายผู้ประกอบการสูงวัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2018 จากสตอรี่: นวัตกรรมเรื่องเล่าสู่การสร้างสรรค์คุณค่าผลิตภัณฑ์จากต้นจาก หัวหน้าโครงการ เงินรายได้คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2018 ความเหลื่อมล้ำทางสังคมจากระบบมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย: กรณีศึกษาเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการตลาดเกษตรกร หัวหน้าโครงการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
2016 การทำเกษตรปลอดภัยของเกษตรกรในจังหวัดราชบุรี หัวหน้าโครงการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
2015 กระบวนการบริหารงานด้านวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
2015 ชนบทที่เปลี่ยนผ่านและการปรับตัวในการดำรงชีพของเกษตรกร: กรณีศึกษาเกษตรกร อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
2014 การบริหารจัดการป่าโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน :จากวิถีชุมชนสู่มาตรการทางกฎหมาย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2014 โครงการวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาประยุกต์ ผู้ร่วมวิจัย กองทุนพัฒนาบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 2 1 0 0
2019 โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการพัฒนาคนตามช่วงวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หัวหน้าโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 0 0 0 0
2017 ความเหลื่อมล้ำทางสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนกองขยะจากการจัดการสิ่งแวดล้อมขยะของเมืองศูนย์กลาง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2016 การบริหารจัดการโซ่อุปทานและองค์ความรู้การผลิตข้าวไรซ์เบอร์รี่ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
2013 โครงการวิจัยการพัฒนากฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีแทนผู้บริโภค ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 0 0 0 0
2011 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านธนะธานี เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ กรุงเทพมหานคร 2 0 0 0