Person Image

  Education

  • วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • M.S. (Textile Chemistry ), North Carolina State University , U.S.A., 2543
  • Ph.D. (Fiber and Polymer Science), North Carolina State University , U.S.A., 2547

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 2 6 0 0
  2018 การผลิตกรดอิทาโคนิคจากทะลายปาล์มน้ำมันและการประยุกต์ใช้เพื่อการตกแต่งกันยับสำหรับผ้าฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีรูพรุนเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ (3DOM TiO2) ในการตกแต่งเพื่อเพิ่มสมบัติพิเศษบนสิ่งทอประเภทผ้าพอลิเอสเตอร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การศึกษาผลของการตกแต่งด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์อนุภาคขนาดนาโนเมตรต่อสมบัติการทำความสะอาดด้วยตัวเองและการย้อมสีดีสเพิร์สบนผ้าพอลิเอสเตอร์และพอลิแล็กติกแอซิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2014 โครงการการพัฒนายางธรรมชาติชนิดความหนืดคงที่และการนำไปใช้งานสำหรับยางล้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 อิทธิพลของสารเคมีที่มีต่อยางธรรมชาติชนิดความหนืดคงที่ เพื่อนำไปใช้พัฒนาสำหรับเป็นยางคอมปาวด์ในล้อรถยนต์ประหยัดพลังงาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การย่อยสลายสีย้อมผ้าบางชนิดโดยใช้แผ่นฟิล์มของผลึกไทเทเนียขนาดนาโนประสิทธิภาพสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 18 Project 22 25 0 0
  2019 การผลิตกรดอิทาโคนิคจากทะลายปาล์มน้ำมันและการประยุกต์ใช้เพื่อการตกแต่งกันยับสำหรับผ้าฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2017 การศึกษาตัวรีดิวซ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับการย้อมสีครามธรรมชาติบนผ้าฝ้าย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
  2017 การศึกษาผลของไทเทเนียมไดออกไซด์อนุภาคขนาดนาโนเมตรต่อการกำจัดสีดิสเพิร์สบนผ้าพอลิเอสเตอร์หลังการย้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2016 ผลของการตกแต่งผ้าพอลิเอสเตอร์และพอลิแล็กติกแอซิดด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่มีรูพรุนเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ (3DOM TiO2) ต่อสมบัติการทำความสะอาดด้วยตัวเองและการย้อมสีดีสเพิร์ส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2016 การสังเคราะห์และประยุกต์ใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีรูพรุนเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ (3DOM TiO2) ในการตกแต่งเพื่อเพิ่มสมบัติพิเศษบนสิ่งทอประเภทผ้าพอลิเอสเตอร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การตกแต่งผ้าพอลิเอสเทอร์ด้วย 3DOM ซิลิกาเพื่อให้มีสมบัติยับยั้งจุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 การศึกษาสมบัติทางกายภาพ ความร้อน เชิงกล และสมบัติการย้อมสีของไหมอีรี่ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม ม. เกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2014 การศึกษาการย้อมสีครามบนผ้าพอลิแลคติคแอซิดโดยใช้วิธีการพื้นผิวตอบสนอง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2014 การตกแต่งสำเร็จเชิงเคมีเพื่อลดกลิ่นควันบุหรี่บนผ้าฝ้าย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
  2013 การศึกษาการนำสารสกัดจากขมิ้นและไคโซตานมาใช้เป็นสารตกแต่งสำเร็จสำหรับสิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2012 ความเสถียรต่อแสงของสีดิสเพิร์สชนิดโมโนเอโซบนผ้าพอลิเอสเทอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2012 การศึกษาผลของสารควบคุมความหนืดที่มีต่อสมบัติภายในและสมบัติพื้นผิวของยางธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2012 การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพในการย้อมสีดีสเพิร์สบนผ้าพอลิเอสเตอร์โดยใช้เทคนิคการปั่นผสมความเร็วสูงและอัลตราซาวด์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
  2011 การศึกษาการขัดขวางการให้สีของสีรีแอคทีฟผสมในการย้อมผ้าฝ้าย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2011 การเตรียมไฮโดรเจลจากเศษเส้นใยเซลลูโลสประดิษฐ์จากอุตสาหกรรมการผลิตเส้นใย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
  2008 การสังเคราะห์สีรีแอคทีฟชนิดใหม่ และการศึกษาการนำไปใช้ย้อมผ้าฝ้าย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2006 การใช้ประโยชน์ของเซริซินจากน้ำต้มรังไหม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2006 การผลิตสารตกแต่งจากเซริซินสำหรับผ้าจากเส้นใยเซลลูโลส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 11 13 1 0
  2019 การใช้ประโยชน์จากวิตามินอีที่สกัดจากน้ำมันปาล์มดิบสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 2 0 0
  2016 การพัฒนาสีย้อมและสารตกแต่งสำเร็จสำหรับสิ่งทอด้วยสารสกัดจากกากกาแฟ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 0 1 0
  2015 การจัดทำและเผยแพร่เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของน้ำยางข้นและยางแห้ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2014 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 1 0 0
  2012 Valorization of stabilized and recycled natural rubber (NR) and blends of NR/hydrogenated acrylonitrile butadienne rubber (HNBR) through their adhesive and frictional properties ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ กระทรวงการศึกษาและวิจัยของฝรั่งเศส โดยสถานเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย 2 4 0 0
  2011 การย้อมสีธรรมชาติและการเติมสารป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลตบนผ้าฝ้ายที่มีไซโคลเดกซ์ตริน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 1 0 0
  2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยพอลิแลคติกแอซิด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 5 2 0 0
  2010 การศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดสีดิสเพิร์สที่ติดเปื้อนเส้นใยอิลาสเทนบนเส้นใยผสมของโพลีเอสเทอร์และอิลาสเทนเพื่อสมบัติการทนทานต่อการซักที่ดี หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 0 0
  2009 การศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดสีดิสเพิร์สที่ติดเปื้อนเส้นใยอิลาสเทนบนเส้นใยผสมของโพลีเอสเทอร์ และอิลาสเทนเพื่อสมบัติการทนทานต่อการซักที่ดี หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2009 การพัฒนาฐานข้อมูลและงานวิจัย QSAR เพื่อการจัดการความปลอดภัยสารเคมี: กรณีศึกษาสารสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2009 การศึกษาอิทธิพลของลักษณะทางเคมีและความคงทนต่อความร้อนของสีต่อการเคลื่อนที่เนื่องจากความร้อนของสีดีสเพิร์สบนเส้นใยโพลีแลคติกแอซิด ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 1 0 0
  2008 การศึกษาประสิทธิภาพในการกำจัดสีดิสเพิร์สที่ติดเปื้อนเส้นใยอิลาสเทนบนเส้นใยผสมของโพลีเอสเทอร์ และอิลาสเทนเพื่อสมบัติการทนทานต่อการซักที่ดี หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2006 การเตรียมผ้าฝ้ายและไหมที่มีกลิ่นหอมด้วยสารประกอบเชิงซ้อนของเบต้าไซโคลเด็กซ์ตริน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 1 0 0