Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 12 Project 1 0 0 0
  2015 โครงการติดตามประเมินผลและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศอ่าวปัตตานี พ.ศ.2558 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2014 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการประเภทเหมืองแร่ และประเภทอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 0 0 0 0
  2014 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย กรมป่าไม้ 0 0 0 0
  2014 โครงการอนุรักษ์วิถีชีวิตและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพื่อรับมือและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนในพื้นที่คลองมหาสวัสดิ์ คลองโรงเจ และคลองต้อยติ่ง จังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ผู้ร่วมวิจัย กลุ่มพัฒนาระบบบริหารราชการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) 0 0 0 0
  2014 การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ 0 0 0 0
  2014 โครงการสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ - ๑๖ ภายใต้บทบาทกรมควบคุมมลพิษ ผู้ร่วมวิจัย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2014 การกำหนดแผนงานและแนวทางการนำนโยบายสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป้องกันอุทกภัย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) 0 0 0 0
  2014 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมประสิทธิภาพขององค์กรบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) 0 0 0 0
  2013 โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในรอบ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1 0 0 0
  2013 โครงการศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2010 โครงการจัดทำแผนหลักการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นด้านการพัฒนาท่าเทียบเรือท่องเที่ยว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 0 0 0 0

  แสดงความคิดเห็น

  (0)