Person Image

  Education

  • ปร.ด. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย, 2565
  • วท.ม. (ธุรกิจการเกษตร), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2547
  • วท.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2543

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมคราม ด้วยทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2023 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลนครสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 0 0 0 0
  2021 รูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุภายใต้นโยบายการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 0 0 0 0
  2020 การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนของสหกรณ์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0
  2010 การศึกษาสภาพตลาดผักในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดสกลนคร หัวหน้าโครงการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 2 0 0
  2019 การจัดการความรู้ในการพัฒนาผู้สูงอายุให้มีศักยภาพผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2013 การประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 0 1 0 0
  2013 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ผู้ร่วมวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 0 1 0 0