โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 6 13 0 0
2020 การเพิ่มศักยภาพการขยายพันธุ์อินทผลัมให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรไทย โดยกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีประสิทธิผลสำหรับการขยายพันธุ์อินทผลัม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีประสิทธิผลสำหรับการขยายพันธุ์อินทผลัม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การเพิ่มศักยภาพการขยายพันธุ์อินทผลัมให้ตรงตามความต้องการของเกษตรกรไทย โดยกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การศึกษายีนในระบบภูมิคุ้มกันของหนอนไหมที่ติดเชื้อไวรัส Bombyx mori Nuclear Polyhedrosis Virus (BmNPV) และผลของแอนโทไซยานินต่อการติดเชื้อไวรัสของหนอนไหม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การโคลนและการแสดงออกบีต้า-กลูคาเนสจาก Bacillus subtilis และการประยุกต์ใช้ในการกำจัดโรคหม่อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การวัดปริมาณแอนโทไซยานินและสารโพลีฟีนอลอื่นๆในหม่อน ที่ตอบสนองต่อสภาวะแล้งและอุณหภูมิต่ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2017 อาหารสุขภาพเสริมสารสกัดจากผลหม่อนสำหรับผู้สูงวัย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การศึกษายีนในระบบภูมิคุ้มกันของหนอนไหมที่ติดเชื้อไวรัส Bombyx mori Nuclear Polyhedrosis Virus (BmNPV) และผลของแอนโทไซยานินต่อการติดเชื้อไวรัสของหนอนไหม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การโคลนและการแสดงออกบีต้า-กลูคาเนสจาก Bacillus subtilis และการประยุกต์ใช้ในการกำจัดโรคหม่อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 อาหารสุขภาพเสริมสารสกัดจากผลหม่อนและเซอริซินจากไหมสำหรับผู้สูงวัย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การศึกษาหน้าที่ของยีน SAL1 ที่เกี่ยวข้องกับการทนแล้งในข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2015 การชักนำการสร้าง 1-deoxynojirimycin ในหม่อนด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์แขวนลอย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การศึกษาสารนิวคลีโอไทด์เมแทบอไลท์ (PAP) ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อความเครียดในพืชจากข้าวไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 8 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 3 9 0 0
2017 การผลิตแคปซูลคอลลาเจนผสมใบบัวบกที่ผ่านการกระตุ้นเพื่อเพิ่มปริมาณสาร Asiaticoside และ Madecassoside หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
2016 การศึกษาหน้าที่ของยีน SAL1 ที่เกี่ยวข้องกับการทนแล้งในข้าว หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2016 การชักนำการสร้าง 1-deoxynojirimycin ในหม่อนด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์แขวนลอย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2015 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสะสมของแอนโทไซยานินในลูกหม่อนกับความเครียดจากสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2014 การศึกษาสารนิวคลีโอไทด์เมแทบอไลท์ (PAP) ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อความเครียดในพืชจากข้าวไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2013 การโคลนและการศึกษายีน nucleotidase/phosphatase SAL1 ในข้าว(Oryza sativa L.) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2012 การศึกษาการแสดงออกของยีน SAL1 ในข้าวไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2012 การศึกษาสารนิวคลีโอไทด์เมแทบอไลท์ที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อความเครียดในพืช หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ (ทุนสนับสนุนการวิจัย Preproposal research fund (PRF)) 0 0 0 0
2012 การศึกษาผลของความเครียดจากสภาวะแล้งต่อปริมาณแอนโธไซยานินในหม่อนเบื้องต้น หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 1 0 0
2015 การพัฒนาเทคนิคการเก็บรักษาไข่ไหมสายพันธุ์ไทยที่อุณหภูมิต่ำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
2013 การศึกษาสารนิวคลีโอไทด์เมแทบอไลท์ (PAP) ที่เกี่ยวกับการตอบสนองต่อความเครียดในพืชจากข้าวไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0

แสดงความคิดเห็น

(0)