Person Image

  Education

  • พบ.ม.(พัฒนาการเศรษฐกิจ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , ไทย
  • ร.บ.(บริหารรัฐกิจ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 แนวทางการพัฒนาและการปรับตัวของชาวประมงพื้นบ้านของไทยจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 0 0 0 0
  2022 โครงการการศึกษาการปรับตัวอย่างยืดหยุ่นในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมกุ้งของไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0
  2022 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมโรงสีและการปรับตัวในยุคเปลี่ยนผ่าน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การศึกษาศักยภาพการผลิตแพะและห่วงโซ่อุปทานในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคกลางของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การเข้าร่วมห่วงโซ่คุณค่าโลกและผลกระทบทางเศรษฐกิจของภาคเกษตรและอาหารไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2019 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการเพาะปลูกกัญชาเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 19 Project 1 5 0 0
  2021 โครงการการศึกษาตลาดสารสกัดผลิตภัณฑ์หญ้าหวาน ฟ้าทะลายโจร และ กระชายดำ เพื่อหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจใหม่ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2021 โครงการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการรวมกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผู้ร่วมวิจัย กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2021 การศึกษานโยบายทางการค้าสำหรับวัตถุดิบทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 0 0 0 0
  2019 การวิเคราะห์โซ่อุปทานของปลาช่อนในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2016 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หลักสูตร พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs สู่ตลาดเวียดนาม หัวหน้าโครงการ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2016 การพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มศักยภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในตลาด AEC หัวหน้าโครงการ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2016 แนวทางการยกระดับศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมอีรี่ในเชิงอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0
  2015 การพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายใต้กิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการและธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเข้าสู่ AEC หัวหน้าโครงการ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่รุก AEC หัวหน้าโครงการ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2015 การยอมรับของเกษตรกรในการปลูกอ้อยทดแทนพื้นที่ปลูกข้าวและแนวทางการจัดการอุปทานอ้อยที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2014 พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2014 การจัดการโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0
  2013 โครงการศึกษาแนวทางและมาตรการเพื่อกระตุ้นอุปสงค์ยางพาราภายในประเทศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0
  2012 สถานการณ์และแนวโน้มการผลิตข้าวโพดไทยกับความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2012 แนวทางเบื้องต้นในการเพิ่มบทบาทและศักยภาพการแปรรูปและพัฒนาระบบตลาดยางพาราในระดับเกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) 0 0 0 0
  2012 ห้าทศวรรษของการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยและการก้าวต่อไปเพื่อรองรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 1 0 0
  2010 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2009 โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  1998 การศึกษาความเป็นไปได้ในการกำหนดราคาซื้อขายถั่วลิสงโดยใช้ความชื้นเป็นเกณฑ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0