Person Image

  Education

  • Ph.D. (Technopreneurship and Innovation Management), Chulalongkorn University, ไทย, 2556
  • Master Program in Textile Engineering and Management, Donghua University
  • B.S. (Psychology) , kasetsart University, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2007 การกำหนดภาวะที่เหมาะสมในการตกแต่งกันยับผ้าทอใยไลโอเซลล์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2022 โครงการระบบดิจิตัลเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกคลัสเตอร์เส้นใยธรรมชาติเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่วิสาหกิจนวัตกรรม ผู้ร่วมวิจัย กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 1 4 0 0
  2020 การพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตและนวัตกรรมไหมไทยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาต้นแบบศักยภาพการรวมกลุ่มเกษตรผู้ผลิตหม่อนไหมเพื่อขับเคลื่อนระบบการผลิตและนวัตกรรมไหมไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2019 การพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่เพิ่มคุณภาพเส้นไหมไทยหัตถกรรมเพื่อผลิตเส้นไหมย้อมสีพร้อมใช้ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2019 การพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตและนวัตกรรมไหมไทยเพื่อยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ
  หัวหน้าโครงการย่อย
  ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาและประยุกต์ใช้วัสดุดูดซับจากเรยอนเลือทิ้งสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอนวัตกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนวิจัยคณะอุตสหากรรมเกษตร 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาและประยุกต์ใช้วัสดุดูดซับจากเรยอนเหลือทิ้งสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอนวัตกรรม หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 1 0 0
  2012 การเพิ่มผลิตภาพทางการผลิตด้วยตัวแบบการผลิตเพื่อลูกค้าแบบมวลรวม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2007 การวิเคราะห์การควบคุมคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจากกรณีศึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ Supply Chain Management สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย ปี 2547-49 หัวหน้าโครงการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 2 8 0 0
  2022 โครงการระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกคลัสเตอร์เส้นใยธรรมชาติเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่วิสาหกิจนวัตกรรม ผู้ร่วมวิจัย กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 0 0 0 0
  2018 โครงการยกระดับดาวเด่น SMEs ไทย (DIP STAR)ประจำปีงบประมาณ 2561 หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2017 โครงการยกระดับดาวเด่น SMEs ไทย (DIP STAR)ประจำปีงบประมาณ 2560 หัวหน้าโครงการ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย 0 0 0 0
  2016 โครงการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์ไหมไทยและปฏิบัติการประยุกต์ใช้ต้นแบบโลจิสติกส์ในกลุ่มโซ่อุปทานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หัวหน้าโครงการ กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
  2015 โครงการพัฒนาสถานประกอบการเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ AEC ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประจำปีงบประมาณ 2558 หัวหน้าโครงการ มูลนิธิเครื่องนุ่งห่มแห่งประเทศไทย 1 0 0 0
  2015 การพัฒนาโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทานไหมไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2014 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายด้วยนวัตกรรม หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 1 0 0
  2014 โครงการศึกษาการพัฒนาการรวมกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมแฟชั่น (Fashion Cluster) และรูปแบบการเชื่อมโยงเชิงสร้างสรรค์อย่างครบวงจร ผู้ร่วมวิจัย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thai Textile Institute) 0 2 0 0
  2014 โครงการยกระดับศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มวิสาหกิจผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อเป็นฐานการผลิตของAEC (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) ผู้ร่วมวิจัย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 0 0 0 0
  2013 การปรับรูปแบบโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2012 การปรับรูปแบบโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2011 โครงการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในภูมิภาค (ภาคตะวันออกและเขตปริมณฑล) ผู้ร่วมวิจัย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 2 0 0
  2008 โครงการพัฒนาการบริหารระบบห่วงโซ่อุปทานสำหรับ SMEs ในอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย หัวหน้าโครงการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2006 เทคโนโลยีและมาตรฐานการตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรมในระดับสากล หัวหน้าโครงการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร 0 1 0 0
  2006 โครงการนำร่องเพื่อการศึกษาระบบปฏิบัติการและการเชื่อมโยงเครือข่ายของการผลิตต้นน้ำในการจัดวางรากฐานระบบห่วงโซ่อุปทานและการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมไหมไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0