Person Image

  Education

  • วท.บ. (โรคพืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2537
  • Ph.D. (Agriculture), University of Sydney , AUSTRALIA, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 3 0 0
  2018 การศึกษาผลกระทบของมวลชีวภาพจากมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมต่อแบคทีเรียในดิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 เทคนิคแลมป์เพื่อการตรวจเชื้อแบคทีเรียโรคพืชและศัตรูพืชกักกันของพืชส่งออก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การตรวจเชื้อและการจัดจำแนกสายพันธุ์เชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าว ( Xanthomonas oryzae pv. oryzae ) ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2007 ศึกษาโรคข้าวโพดและข้าวฟ่างในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 2 1 0 0
  2018 ระบบแนะนำพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมสำหรับการปลูกในแต่ละพื่้นที่ และฤดูกาล หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 0 0
  2018 โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการวินิจฉัยโรคข้าวโดยใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายและปัญญาประดิษฐ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 1 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 6 5 0 0
  2019 การศึกษาผลกระทบของมวลชีวภาพจากมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมต่อแบคทีเรียในดิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การสำรวจโรคขอบใบแห้งและความต้องการความรู้ในการจัดการโรคขอบใบแห้ง ของข้าวในระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2012 เทคนิคแลมป์เพื่อการตรวจเชื้อแบคทีเรียโรคพืชและศัตรูพืชกักกันของพืชส่งออก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การตรวจเชื้อและการจัดจำแนกสายพันธุ์เชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าว ( Xanthomonas oryzea pv. oryzea ) ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2008 การพัฒนาเทคนิคไบโอพีซีอาร์สำหรับการตรวจสอบเชื้อ Acidovorax avenea subsp. citrulli ในเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลแตงเพื่อการรับรองเมล็ดพันธุ์พืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2008 การผลิตแอนติซีรัมเพื่อรองรับงานบริการของคลินิกสุขภาพพืช ผู้ร่วมวิจัย คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2008 การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ผู้ร่วมวิจัย คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาเทคนิคไบโอเซนเซอร์สำหรับการตรวจเชื้อ Pantoea stewartii subsp. stewartii สาเหตุโรคเหี่ยวในข้าวโพด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 36 Project 31 22 0 0
  2018 การวิเคราะห์สายพันธุ์เชื้อแบคทีเรียโรคขอบใบแห้งของข้าว เพื่อกำหนดพันธุ์ข้าวที่ต้านทานโรค หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาวิธีการมาตรฐานสำหรับตรวจสอบเชื้อ Xanthomonas vesicatoria ในเมล็ดมะเขือเทศ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2017 การจัดจำแนกและการตรวจเชื้อโรคกาบใบเน่าสีน้ำตาลของข้าวที่เกิดจากเชื้อ Pseudomonas fuscovaginae หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2017 โครงการบริการคัดเลือกพันธุ์พืชผักต้านทานต่อโรคไวรัส หัวหน้าโครงการ บ. Clover seed Ltd 0 0 0 0
  2017 โครงการบริการคัดเลือกพันธุ์พืชผักต้านทานต่อโรคไวรัส ปี 2560 หัวหน้าโครงการ the world Vegetable Center และภาคเอกชน 0 0 0 0
  2017 การสำรวจเฝ้าระวังโรคตอแคระแกร็นของอ้อย ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 0 0 0
  2016 เครื่องมือนวตกรรมและแพลตฟอร์มเพื่อการคัดเลือกพันธุ์ผักต้านทานโรค หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 4 0 0 0
  2016 พัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ยีนต้านทานโรคในข้าวที่ทันท่วงที หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 พัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ยีนต้านทานโรคในข้าวที่ทันท่วงที หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 0 0 0
  2016 พัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ยีนต้านทานโรคในข้าวที่ทันท่วงที หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 0 0 0
  2016 พัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ยีนต้านทานโรคในข้าวที่ทันท่วงที หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2016 การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อเบโกโมไวรัสที่เข้าทาลายพริกในประเทศไทยและพัฒนาระบบการตรวจวิเคราะห์เชื้อสาเหตุโดยเทคนิคแอนติบอดี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2016 การสำรวจเฝ้าระวังเชื้อ Burkholderia glumae และ Pseudomonas fuscovaginae สาเหตุโรคอุบัติใหม่ในข้าว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 0 0 0
  2015 โครงการบริการคัดเลือกพันธุ์พืชวงศ์แตงต้านทานต่อโรคไวรัส หัวหน้าโครงการ บริษัท Clover seed 1 0 0 0
  2015 การพัฒนา Imp antibody และเทคนิค LAMP เพื่อการตรวจเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2014 การวิจัยและพัฒนาพืชตระกูลแตงให้ต้านทานต่อโรคไวรัส ปี2013-2014 หัวหน้าโครงการ บริษัท Clover seed จำกัด 0 0 0 0
  2014 โครงการบริการตรวจวินิจฉัยและคัดเลือกพันธุ์ผักต้านทานต่อโรคพืช หัวหน้าโครงการ AVRDC 0 0 0 0
  2014 ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย The International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA) 0 0 0 0
  2013 การวิจัยและพัฒนาพืชตระกูลแตงต้านทานโรคไวรัส บี 212-2013 หัวหน้าโครงการ Clover Seed (Thailand) Co., Ltd. 0 0 0 0
  2013 การจัดการใบจุดเหลี่ยมที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในกระบวนการผลิตกล้ายูคาลิปตัส ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2013 การศึกษาและควบคุมโรคไหม้จากแบคทีเรียของยูคาลิปตัสในระบบการผลิตกล้าไม้ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 1 1 0 0
  2012 การวิจัยและพัฒนาพืชตระกลูแตงให้ต้านทานต่อเชื้อไวรัส หัวหน้าโครงการ บริษัท Clover seed จำกัด 0 0 0 0
  2012 การพัฒนาเทคนิคแลมป์ในการตรวจโรคในพืชตระกลูแตง หัวหน้าโครงการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 1 1 0 0
  2012 การศึกษาตำแหน่งยีนต้านทานเชื้อไวรัส ChiVMV ในพริกประชากรดับเบิลแฮพลอยด์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 2 0 0
  2011 โครงการศึกษาการบูรณาการงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ(สาขาเกษตรและอาหาร) ระยะที่ 2 : การศึกษาความสามารถทางวิชาการของหน่วยวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 0 0 0 0
  2011 ผลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำของข้าวในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5 4 0 0
  2010 การประเมินความหลายหลายของพืชสกุล Garcinia และการศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ หัวหน้าโครงการ JSPS 1 0 0 0
  2010 การศึกษาถึงกลไกของเชื้อแบคทีเรียในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของยูคาลิปตัส ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำกัด 0 0 0 0
  2009 การพัฒนา SecA antibody เพื่อการตรวจเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 0 0 0
  2009 การศึกษาเชื้อแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 0 1 0 0
  2008 การศึกษาความหลากหลายของเชื้อไวรัสใบด่างแคระและใบด่างจุดประของข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 3 2 0 0
  2008 โครงการเทคโนโลยีชีวภาพ : ระดับมหภาคและจุลภาค ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 2 0 0
  2008 การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 5 6 0 0
  2007 การสำรวจโรคไวรัสใบด่างแคระข้าวโพด ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 1 0 0
  2006 การจัดการเชื้อพพันธุกรรมพริก หัวหน้าโครงการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 1 0 0
  2006 การจัดการเชื้อพันธุกรรมพริก ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 0 0 0