Person Image

Administration

Education

  • M.S. (Textile Technology), University of Massachusetts , USA, 2541
  • B.S. (Home Economics), Kasetsart University , ไทย, 2520

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 1 2 0 0
2015 สมบัติการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของผ้าถักเส้นด้ายควบฝ้ายผสมสเตนเลส ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การเตรียม คุณลักษณะและสมบัติของเส้นใยไผ่ธรรมชาติเพื่อการใช้ในสิ่งทอ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การกำหนดภาวะที่เหมาะสมในการตกแต่งกันยับผ้าทอใยไลโอเซลล์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านข้าวและคาร์โบไฮเดรต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2007 การพัฒนาสารข้นพิมพ์ผ้าจากสตาร์ชข้าวที่ละลายในน้ำเย็นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านข้าวและคาร์โบไฮเดรต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2005 โครงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านข้าวและคาร์โบไฮเดรต ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 22 16 1 0
2016 โครงการพัฒนาศักยภาพโลจิสติกส์ไหมไทยและปฏิบัติการประยุกต์ใช้ต้นแบบโลจิสติกส์ในกลุ่มโซ่อุปทานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 0 0 0
2015 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยกล้วยสำหรับเคหะสิ่งทอ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 0
2014 โครงการศึกษาการพัฒนาการรวมกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมแฟชั่น (Fashion Cluster) และรูปแบบการเชื่อมโยงเชิงสร้างสรรค์อย่างครบวงจร หัวหน้าโครงการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (Thai Textile Institute) 0 2 0 0
2014 โครงการพัฒนาเส้นใยไผ่เป็นวัสดุดูดซับเสียง (Acoustic) ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
2014 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยสับปะรดเพื่อลดทอนคลื่นเสียง ผู้ร่วมวิจัย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 0
2013 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นใยไผ่เพื่อเป็นวัสดุคอมพอสิตในอุตสาหกรรมรถยนต์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 1 1 0
2012 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าไหมเพื่อการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 0 0 0 0
2010 การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตการย้อมสีธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา 21 11 0 0
2006 เทคโนโลยีและมาตรฐานการตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรมในระดับสากล ผู้ร่วมวิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร 0 1 0 0
2005 เทคโนโลยีและมาตรฐานการตัดเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรมในระดับสากล ผู้ร่วมวิจัย มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 0 0 0 0