โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 3 3 0 0
2020 ทดสอบความเป็นไปได้ในการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำมะพร้าวน้ำหอมผงที่มีโภชนเภสัชและกลิ่นรสเป็นที่ยอมรับ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2019 การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรอินฟิวชันสูญญากาศแห้งแบบใหม่เพื่อเพิ่มคุณค่าของเมล็ดข้าวหอมมะลิ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรอินฟิวชันสูญญากาศแห้งแบบใหม่เพื่อเพิ่มคุณค่าของเมล็ดข้าวหอมมะลิ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรอินฟิวชันสูญญากาศแห้งแบบใหม่เพื่อเพิ่มคุณค่าของเมล็ดข้าวหอมมะลิ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีบ่งชี้เวลาในการอบแห้งผลไม้โดยเครื่องอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2010 การพัฒนาเทคนิคความดันอินฟิวชันสำหรับผลิตข้าวเสริมสุขภาพทางโภชนเภสัช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2007 โครงการสร้างหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีรักษาความสดใหม่ของอาหาร ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 ปัจจัยของสิ่งแวดล้อมต่อการเจริญของ Listeria monocytogenes ในอาหารทะเลแช่แข็ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 โครงการสร้างหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีรักษาความสดใหม่ของอาหาร ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2005 โครงการสร้างหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีรักษาความสดใหม่ของอาหาร ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 18 23 2 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์รังนกกึ่งสำเร็จรูปโดยการทำแห้งด้วยกระบวนการแช่เยือกแข็งเพื่อขยายสู่ตลาดใหม่ (Development of instant bird nest and its package by freeze-drying for new market expansion) หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
2017 พัฒนากระบวนการเพื่อเพิ่มความปลอดภัย มะพร้าวน้ำหอมสดแช่เยือกแข็งด้วยเทคโนโลยีเฮอร์เดิล หัวหน้าโครงการ สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 0 0 0
2015 ไส้บรรจุต้านจุลินทรีย์ชนิดคอลลาเจนที่ผ่านการอิมเพรคด้วยไนซิน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2014 อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีบ่งชี้เวลาในการอบแห้งผลไม้โดยเครื่องอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. (ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทกลุ่มวิจัยและวิชาการ) 5 10 2 0
2014 ไส้บรรจุต้านจุลินทรีย์จากเซลลูโลสที่ผ่านการอิมเพรคเนชั่นด้วย ไคโตซาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2012 ผลกระทบของสัมปสิทธิการถ่ายเทความร้อนของการอบต่อคุณภาพขนมเค้กเนยสด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การพัฒนาเทคนิคความดันอินฟิวชันสำหรับผลิตข้าวเสริมสุขภาพทางโภชนเภสัช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การพัฒนาผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกเสริมโปรตีนจากกากผลไม้เหลือทิ้งด้วยวิธีการหมักรา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2009 การพัฒนากระบวนการแช่แข็งแบบควบคุมทิศทางลมสำหรับผลไม้แช่แข็งคุณภาพสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2009 โครงการสร้างหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีรักษาความสดใหม่ของอาหาร ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 4 0 0
2008 การพัฒนากระบวนการแช่แข็งแบบใหม่โดยเทคนิคลมเป่าพ่นเจ็ต สำหรับกุ้งแช่แข็งคุณภาพสูง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรมแช่เยือกแข็ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2007 แบบจำลองการทำนายคุณภาพและความปลอดภัยอาหารแช่แข็งด้วยองค์ประกอบอาหาร: การทำนายอัตราส่วนน้ำที่แข็งตัวที่ขึ้นกับอุณหภูมิ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 17 Project 10 16 0 0
2017 ยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวแช่เยือกแข็งด้วยเทคโนโลยีเฮอร์เดิล หัวหน้าโครงการ บริษัท เอฟ ดับบลิว อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด 0 0 0 0
2017 ยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวแช่เยือกแข็งด้วยเทคโนโลยีเฮอร์เดิล หัวหน้าโครงการ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2017 การคัดกรองความพร้อมผลงานวิจัยจากฐานข้อมูลการวิจัยที่มีการเชื่อมโยงกับสารสนเทศของประเทศ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
2016 การวิเคราะห์สารเอสโตรเจนในมะพร้าว หัวหน้าโครงการ บริษัท วราฟู้ดแอนด์ดริ๊ง จำกัด 0 0 0 0
2015 การพัฒนาแยมข้าวและโยเกิร์ตผสมแยมข้าว หัวหน้าโครงการ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด 0 0 0 0
2015 พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการรักษาคุณภาพความหอมของข้าวหอมมะลิมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานสู่ตลาดแบบยั่งยืน หัวหน้าโครงการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1 0 0 0
2012 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากข้าวไทย หัวหน้าโครงการ บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0 3 0 0
2012 การพัฒนาตัวชี้วัดเปลี่ยนสีได้สำหรับช่วยการออกแบบกระบวนการผลิตทางความร้อนของอาหาร หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 0 0 0
2012 การพัฒนาวัสดุทางการบรรจุแบบแอคตีฟและอินเทลลิเจนท์ฐานอนุภาคนาโน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 7 0 0
2009 การพัฒนากระบวนการทำแห้งน้ำเลมอนด้วยเทคนิคเจลบีดและการพ่นฝอย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2009 การพัฒนากระบวนการผลิตมะนาวผงด้วยเทคนิคการดูดซับด้วยอนุภาคแป้งและการทำแห้งแบบพ่นฝ่อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2008 การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบ (โครงการสร้างขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมโดยกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2551) หัวหน้าโครงการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 3 3 0 0
2007 แบบจำลองทางองค์ประกอบทางเคมีอาหารที่มีประสิทธิภาพเพื่อการทำนายคุณสมบัติทางกายภาพความร้อนของอาหารแช่แข็ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 1 1 0 0
2007 การพัฒนากระบวนการแช่แข็งแบบ Jet Impingement สำหรับกุ้งสดแช่แข็ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
2007 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์เครือข่ายประสาทเทียมของ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งแช่แข็งเพื่อประเมินการตอบสนองต่อการก่อโรค ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
2007 การประเมินความเสี่ยงของ Vibrio parahaemolyticus ในกุ้งสดแช่เย็นและแช่แข็งในประเทศไทยและการพัฒนาและสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการลดปริมาณการปนเปื้อนในกรรมวิธีการผลิต ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1 1 0 0
2006 กระบวนการผลิตข้าวชาเขียวด้วยกระบวนการอินฟิวชัน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0