Person Image

  Education

  • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • M.S.(Mechanical Engineering), Carnegie Mellon University , U.S.A.
  • M.S. (ustrial Engineering), Carnegie Mellon University , U.S.A.
  • Ph.D.(Mechanical Engineering), University of Missouri , U.S.A.

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 0 1 0 0
  2010 การพัฒนาเครื่องกัดไม้ยางพาราซีเอ็นซีแบบอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมยางพาราและไม้ยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 28 Project 6 16 16 0
  2018 เครื่องทอดลมร้อน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 2 0
  2018 การพัฒนากิจกรรมผู้ประกอบการสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2017 การทำสำเนาลวดลายที่ทำจากโลหะบนสะพานผ่านฟ้าลีลาศเพื่อการอนุรักษ์ หัวหน้าโครงการ โครงการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2017 เครื่องอบปลาและเนื้อสัตว์แดดเดียวโดยไม่ง้อแสงอาทิตย์ หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 1 0
  2017 โครงการวิจัยสหสาขา: โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างฐานข้อมูลดิจิตอลแบบ 3 มิติ ของรูปทรงและ ลวดลายเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน หัวหน้าโครงการ โครงการวิจัยสหสาขา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2017 เครื่องอบปลาแดดเดียวและเครื่องอบแห้งสมุนไพร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 1 0
  2016 เสื้อเกราะสำหรับผู้ป่วยกระดูกสันหลังคด หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2016 เก้าอี้พยุงตัวสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไม่สามารถทรงตัวเวลานั่ง หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 แม่พิมพ์แบบมีท่อหล่อเย็นเจาะเป็นรูโค้งชิดผิว (2559) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 แม่พิมพ์แบบมีท่อหล่อเย็นเจาะเป็นรูโค้งชิดผิว (2558) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 0 0 0
  2015 ของสะสม โบราณวัตถุ และ ศิลปวัตถุ ๓มิติเพื่อการศึกษาและการอนุรักษ์(หนึ่งก้าวสู่พิพิธภัณฑ์เสมือนจริงของไทย) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2014 หมวกปรับรูปทรงกะโหลกศีรษะ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2014 โปรแกรมคอมพิวเตอร์๓มิติช่วยสอนวิชาเขียนแบบวิศวกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2013 การขึ้นรูปชิ้นงาน3มิติจากหินบะซอลต์ด้วยเครื่องกัดซีเอ็นซี หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2011 แม่พิมพ์ที่มีโพรงระบายความร้อนตามรูปทรงชิ้นงาน I หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 3 0 0
  2011 แม่พิมพ์รวดเร็วเพื่องานประยุกต์ทางวิศวกรรมชีวการแพทย์ I หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2011 โปรแกรมอัตโนมัติสำหรับแม่พิมพ์รวดเร็วและวัสดุแบบไล่สัดส่วนของส่วนผสม หัวหน้าโครงการ ทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก มก. ต่อเนื่อง ๓ ปี ในส่วนของมหาวิทยาลัย ๗๕% จากเงินรายได้ส่วนกลาง มก. ปี ๒๕๕๔ จากรายการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ มก. (เงินอุดหนุนทั่วไป) 0 1 0 0
  2011 (ไม่จัดสรร) การพัฒนาเครื่องกัดไม้ยางพาราซีเอ็นซีแบบอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมยางพาราและไม้ยางพารา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 สภาพปัญหาและความต้องการของนิสิตบัณฑิตศึกษาในการพัฒนางานวิจัยและกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2010 Rapid Tooling by Layer Manufacturing Technique หัวหน้าโครงการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 0 2 0 0
  2009 การจัดการความรู้ในงานพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม: การผลิตพวงกุญแจโลหะ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 12 0
  2009 การบูรณาการเทคนิคการสอนระหว่างการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานกับหลักครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Engineering Education): การขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบแบบรวดเร็ว หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2009 การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป้นฐานในทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม (Engineering Education) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 3 0 0
  2009 การสร้างต้นแบบแบบรวดเร็วด้วยกระบวนการผลิตแบบเติมเป็นชั้น ๆ โดยใช้หยดน้ำ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
  2009 Personal Qualifications with Capability in Knowledge Management: Industrial Production Technology ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2008 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในกระบวนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานสำหรับครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2007 การพัฒนาเครื่องฉีดยางขนาดเล็กสำหรับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 4 5 2 0
  2018 เครื่องทอดลมร้อนอาหารสุนัขโดยใช้สายพาน หัวหน้าโครงการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0 1 0
  2017 โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างฐานข้อมูลดิจตอลแบบ 3 มิติ ของรูปทรงและลวดลายเพื่อการอนุรักษ์โบราณสถาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2016 การหล่อและการทำสำเนา 3 มิติ จากประติมากรรมและลวดลายประดับสะพานเจริญรัช ๓๑ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
  2015 เครื่องอบปลาแดดเดียว หัวหน้าโครงการ สถาบันไทย-เยอรมัน 1 0 1 0
  2014 การทำสำเนาดิจิตอล๓มิติเพื่อการอนุรักษ์มรดกเมืองที่ถูกลืม หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1 0 0
  2007 การพัฒนาโปรแกรมแบบอัตโนมัติสำหรับเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็ว หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 1 0 0
  2007 การตรวจสอบรูรั่วของถุงมือยางทางการแพทย์ด้วยวิธีการตรวจสอบการรั่วไลของประจุไฟฟ้า หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2006 การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตแม่พิมพ์ผลิตภัณฑ์ยางแบบกดโดยกระบวนการเติมวัสดุ หัวหน้าโครงการ สถาบันไทย-เยอรมัน 0 3 0 0