Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมีการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • ปร.ด.(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 2 1 0 0
  2009 แนวทางในการผลิตผักปลอดภัยจากการสะสมโลหะหนักและโพลีแอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในพื้นที่แหล่งชุมชน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 แนวทางในการผลิตผักปลอดภัยจากการสะสมโลหะหนักและโพลีแอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในพื้นที่ แหล่งชุมชน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 3 2 0 0
  2011 ศักยภาพของสาบเสือในการบำบัดดินที่ปนเปื้อนตะกั่ว และการสกัดตะกั่วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2010 แนวทางในการผลิตผักปลอดภัยจากการสะสมโลหะหนักและโพลีแอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในพื้นที่แหล่งชุมชน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การแยกเชื้อจุลินทรีย์จากดินและเมล็ดวัชพืช ในการควบคุมการเจริญเติบโตของวัชพืช หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การผสมผสานช่วงวิกฤตและการควบคุมวัชพืชโดยชีววิธีในหน่อไม้ฝรั่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 ผลของปริมาณความชื้นในดินและธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลผลิตแตงเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 Iron and manganese content in paddy field and correlation of phytic acid with iron grain:implication for human health in Khaoyoi district หัวหน้าโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2009 ความสัมพันธ์ของสังกะสีและแคดเมียมในดินที่ใช้ปลูกข้าว แสดงถึงภาวะโภชนาการของเกษตรกร อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าโครงการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2008 โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพในระดับปริญญาตรีของคณะเกษตร มก. ผู้ร่วมวิจัย คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 9 Project 1 0 0 0
  2012 โครงการวิจัยศึกษาจุลินทรีย์ในพื้นที่ดินพรุ จังหวัดนราธิวาส/ โครงการวิจัยความหลากหลายและโครงสร้างประชากรของจุลินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 0 0 0
  2011 การย่อยสลายโพลีสไตรรีนโดยจุลินทรีย์จากแหล่งฝังกลบขยะ หัวหน้าโครงการ โครงการร่วมระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2011 การศึกษาจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ของชุดดินต่างๆ ที่ปลูกหญ้าแฝกร่วมกับพืชคลุมดินในแปลงผลิตพืชเกษตร พื้นที่สถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร) 0 0 0 0
  2011 การพัฒนาเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัด สำหรับพริกขี้หนูเมล็ดใหญ่ในแหล่งปลูกที่สำคัญของจังหวัดนครราชสีมา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0
  2009 ศึกษาความหลากหลายของกลุ่มจุลินทรีย์ดินในพื้นที่ปลูกหม่อนที่มีปัญหาโรครากเน่า หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2008 การศึกษาความหลากหลายของกลุ่มจุลินทรีย์ดินในพื้นที่ปลูกหม่อนที่มีปัญหาโรครากเน่า หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2008 จุลินทรีย์ที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบอนินทรีย์ในดินกรดซัลเฟตของประเทศไทย ภายใต้สภาวะที่ควบคุมการลดออกซิเจน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ ศุนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 0 0 0 0
  2007 การศึกษาความหลากหลายของกลุ่มจุลินทรีย์ดินในพื้นที่ปลูกหม่อนที่มีปัญหาโรครากเน่า หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2007 Researcher Exchange Programme Grant หัวหน้าโครงการ The British Council 0 0 0 0