Person Image

  Education

  • ปร.ด.(เกษตรเขตร้อน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2558

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 1 1 0 0
  2016 อาหารจากป่าชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ: การศึกษาวัฒนธรรมการบริโภคและคุณค่าทางโภชนาการ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2006 ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านอาหารพื้นบ้าน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 1 3 0 0
  2016 คุณลักษณะทางเคมี กายภาพและทางประสาทสัมผัสของอาหารพร้อมบริโภคจากกล้วยและความคงตัวระหว่างการเก็บรักษา หัวหน้าโครงการ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2015 คุณลักษณะและคุณภาพทางโภชนาการของหมูส้มที่มีการเติม กลูโคโนเดลต้าแลกโตน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 1 0 0
  2015 การประเมินศักยภาพและความเป็นไปได้สำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อความยั่งยืนทางด้านอาหารและโภชนาการ: กรณีศึกษาสถานีวิจัยดอยปุยและสถานีวิจัยปากช่อง ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเภทกลุ่มวิจัยและวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ภายใต้กรอบของโครงสร้างการเสริมสร้างความโดดเด่นและความยั่งยืนของกลุ่มวิจัยและวิชาการ คณะเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 5 0 0 0
  2018 การพัฒนาซอสเข้มข้นเพื่อสุขภาพสำหรับการผลิตอาหารไทยมื้อกลางวัน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2017 การศึกษาศักยภาพการกระตุ้นภูมิคุ้มกันจากเห็ดพื้นบ้านไทยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ดสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 3 0 0 0
  2016 โครงการพัฒนารูปแบบร้านอาหารสุขภาพ (ลดหวานมันเค็ม เพิ่มผักผลไม้) ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 1 0 0 0
  2016 การพัฒนาตำรับอาหารไทยมื้อกลางวันเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
  2015 โครงการสำรวจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเพื่อการจัดทำแผนแม่บท"การอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกระเจ้าสู่ความยั่งยืน" ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด 0 0 0 0