Person Image

  Education

  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2556
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 5 3 0 0
  2015 การสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 5 3 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 28 Project 35 76 0 0
  2016 การศึกษาและจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 ของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมวิจัย กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองทัพอากาศ 0 0 0 0
  2015 อิทธิพลของแพลงก์ตอนพืชและไซยาโนแบคทีเรียที่มีผลต่อคุณภาพน้ำในระบบบ่อผึ่ง ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 3 0 0
  2015 ปัจจัยของการเกิดภัยพิบัติดินถล่มที่มีผลคุณภาพน้ำผิวดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 1 9 0 0
  2015 โครงการศึกษาทบทวนมาตรฐานวิธีการประเมินมูลค่าบริการระบบนิเวศและปรับปรุงการดำเนินงานโครงการตอบแทนคุณระบบนิเวศตามหลักการ PES ให้ถูกต้องตามหลักสากล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2015 โครงการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเสริมทรายป้องกันการกัดเซาะชายหาดหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย กรมเจ้าท่า 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงงูไทยเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
  2014 การศึกษาและจัดทำรายงานโครงการรักษ์...นิเวศ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2014 โครงการศึกษาและจัดทำต้นแบบการบำบัดน้ำทิ้งชุมชนโดยเทคโนโลยีธรรมชาติ ในพื้นที่ "คุ้งบางกะเจ้า" อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
  2014 การจัดการสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำพุสวรรค์ ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 1 6 0 0
  2014 กลไกควบคุมตัวเงินตัวทองในบ่อผึ่งบำบัดน้ำเสียชุมชน โดยผ่านกระบวนการธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 1 1 0 0
  2013 การติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 5 8 0 0
  2013 อิทธิพลของพิบัติภัยดินถล่มและโคลนไหลที่มีต่อคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และน้ำใช้ของพื้นที่ลุ่มน้ำตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 3 5 0 0
  2013 การจัดทำรายงานการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริเวณยอดเขาใหญ่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2556 ผู้ร่วมวิจัย กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 0 0 0 0
  2013 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด 0 0 0 0
  2012 การใช้ตะกอนน้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงเบียร์เพื่อปลูกพืชเกษตรในพื้นที่แปลงเกษตรกรอาสาสมัครในเขตอำเภอไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 1 0 0
  2011 สถานภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันของคุณภาพน้ำผิวดิน และสารตกค้างทางการเกษตร บริเวณศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรเขากระปุกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2011 โครงการศึกษาพฤติกรรมการติดพยาธิของชุมชนรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 0 0 0 0
  2011 การศึกษาโครงสร้างทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ชุมชนหนองคอไก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2011 การศึกษาวิถีชีวิตชุมชนบ้านพุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 0 0 0 0
  2011 พฤติกรรมของชุมชน ต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่ง ในบริเวณโครงการแหลมผักเบี้ยฯ จ.เพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2009 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 15 19 0 0
  2008 การทดสอบสื่อการ์ตูนเรื่องการคัดแยกขยะ แก่เยาวชน ในพื้นที่ตำบลแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2008 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริต้นแบบ จังหวัดเพชรบุรี ผู้ประสานงาน มูลนิธิชัยพัฒนา 1 0 0 0
  2008 การพัฒนาเทคนิคการบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมการผลิตเอธิลีนออกไซด์และเอธิลีนไกลคอล ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ทีโอซีไกลคอล จำกัด 1 6 0 0
  2008 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 3 13 0 0
  2008 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดนำเสียตามแนวพระราชดำ ของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 4 2 0 0
  2008 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานผลิตเบียร์บริษัท ไทยเอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด ด้วยการประยุกต์ตามแนวพระราชดำริธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย บริษัทไทย เอเซีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด 0 2 0 0
  2007 การประยุกต์เทคโนโลยีการกำจัดขยะด้วยกล่องคอนกรีตและบำบัดน้ำเสียด้วยพืชในพื้นที่เกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ระยะที่ 1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีธรรมชาติช่วยธรรมชาติในการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชน ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0