Person Image

  Education

  • Ph.D. (Bioresources Science), Mie University, JAPAN, 2556
  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546
  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 1 5 0 0
  2023 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัยเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพและลดต้นทุนในระบบการผลิตชีวมวลของหญ้าเนเปียร์สำหรับอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าชุมชน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 0 0 0 0
  2022 ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าวัสดุเศษเหลือจากแปลงปลูกกัญชงและการจัดการระบบการผลิตแบบขยะเหลือศูนย์ หัวหน้าโครงการย่อย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2018 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวานเอนกประสงค์เพื่อฝักสด อาหารสัตว์ และเชื้อเพลิงชีวภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2018 การวิจัยและพัฒนาการจัดการอ้อยอาหารสัตว์(Saccharum spp. Hybrid) ทดแทนการปลูกข้าวเพื่อผลิตอาหารหยาบหมัก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 การเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังเพื่อการใช้ประโยชน์สองประการ: ใบมันหมัก และหัวสด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการผลิตอ้อยเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและอาหารสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2010 การประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ์และองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดพันธุ์งาฝักไม่แตกที่มีปริมาณลิกแนนสูงของโครงการปรับปรุงพันธุ์งาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 6 4 0 0
  2017 การคัดเลือกสายต้นอ้อยทนดินเค็มจากการก่อกลายพันธุ์ให้ทนดินเค็มโดยการฉายรังสี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2016 การวิจัยและพัฒนาระบบการปลูกพืชชีวมวลร่วมกับการปลูกข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพพลังงานชีวมวล หัวหน้าโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 0 0 0 0
  2016 โครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ พื้นที่ภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 1 0 0 0
  2014 การปรับปรุงพันธุ์อ้อยให้ทนดินเค็มโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการก่อกลายพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 0 0 0
  2014 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพชีวมวลชองหญ้าเนเปียร์เชิงพื้นที่ผลิตพลังงานไฟฟ้า ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 4 0 0
  2014 การบ่งชี้และแยกยีนที่อ้อยใช้ตอบสนองต่อสภาพดินเค็มน้อยถึงปานกลาง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 0 0 0