Person Image

  Education

  • Ph.D.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • วท.ม.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 42 Project 42 17 0 0
  2019 การปรับปรุงพันธุ์มะละกอเพื่อเพิ่มปริมาณสารสำคัญ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2019 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองสายพันธุ์ใหม่เพื่อสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2019 การพัฒนาสายพันธุ์ดาวเรืองเพื่อปริมาณแซนโทฟิลในดอก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 8 0 0 0
  2019 พันธุ์ฝรั่งต้นแคระที่มีสารสำคัญสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ดาวเรือง อัญชัน ฝรั่ง และมะละกอ) เพื่อสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 การปรับปรุงพันธุ์มะละกอเพื่อเพิ่มปริมาณสารสำคัญ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ดาวเรือง อัญชัน ฝรั่ง และมะละกอ) เพื่อสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2018 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองสายพันธุ์ใหม่เพื่อสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2018 การพัฒนาสายพันธุ์ดาวเรืองเพื่อปริมาณแซนโทฟิลในดอก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2018 พันธุ์ฝรั่งต้นแคระที่มีสารสำคัญสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การปรับปรุงพันธุ์มะละกอเพื่อเพิ่มปริมาณสารสำคัญ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 0 0
  2017 กิจกรรมศูนย์กระจายพืชพันธุ์ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2017 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ดาวเรือง อัญชัน ฝรั่ง และมะละกอ) เพื่อสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2017 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองสายพันธุ์ใหม่เพื่อสารสำคัญ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2017 การพัฒนาสายพันธุ์ดาวเรืองเพื่อปริมาณแซนโทฟิลในดอก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2017 พันธุ์ฝรั่งต้นแคระที่มีสารสำคัญสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การปรับปรุงพันธุ์ฝรั่งเพื่อเพิ่มปริมาณสารสำคัญในผล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2013 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ฝรั่ง และดาวเรือง) เพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองเพื่อสารอาหารสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การปรับปรุงพันธุ์ดาวเรืองเพื่อประดับและเพิ่มปริมาณสารแซนโทฟิลในดอก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2013 ต้นตอฝรั่งทนแล้งและไส้เดือนฝอยรากปม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การปรับปรุงพันธุ์ฝรั่งเพื่อเพิ่มปริมาณสารสำคัญในผล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ฝรั่ง และดาวเรือง) เพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองเพื่อสารอาหารสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การปรับปรุงพันธุ์ดาวเรืองเพื่อเพิ่มปริมาณสารแซนโทฟิลในดอก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 ต้นตอฝรั่งทนแล้งและไส้เดือนฝอยรากปม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การคัดเลือกพันธุ์องุ่นเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2011 การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตองุ่นในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การคัดเลือกพันธุ์องุ่นเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตองุ่นในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การเจริญเติบโตและคุณภาพผลของฝรั่งพันธุ์การค้าบนต้นตอทนทานไส้เดือนฝอยรากปม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2009 การคัดเลือกพันธุ์องุ่นเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
  2009 โรครากปมจากไส้เดือนฝอยในพื้นที่ปลูกฝรั่งเขตภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของลักษณะทนทานต่อไส้เดือนฝอยรากปมในฝรั่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2009 การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตองุ่นในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การเจริญเติบโตและคุณภาพผลของฝรั่งพันธุ์การค้าบนต้นตอทนทานไส้เดือนฝอยรากปม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2008 การคัดเลือกพันธุ์องุ่นเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2008 โรครากปมจากไส้เดือนฝอยในพื้นที่ปลูกฝรั่งเขตภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การสำรวจความเสียหายของโรครากปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอยและการเปลี่ยนแปลงประชากรในรอบปีของไส้เดือนฝอยรากปมในแปลงปลูกฝรั่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของลักษณะทนทานต่อไส้เดือนฝอยรากปมในฝรั่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตองุ่นในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2007 การศึกษาพันธุกรรม การประเมินและคัดเลือกลักษณะคุณค่าอาหารในฝรั่งลูกผสม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 4 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2022 การพัฒนาพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์มะละกอ หัวหน้าโครงการ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 21 Project 23 22 0 0
  2021 การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเพื่อรองรับระบบการผลิตแบบ Smart Farming และสภาพแวดล้อมปกป้อง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2021 การปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2020 การศึกษาและพัฒนาเครื่องขัดเยื่อหุ้มเมล็ดและทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์มะละกอ ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนการวิจัย วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2019 การเพิ่มศักยภาพการผลิตมะละกอ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2 0 0 0
  2019 การประเมินและคัดเลือกพันธุ์ลูกผสมมะขามเปรี้ยวไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 Functional Produce from Plants: ฝรั่งคั้นน้ำและฝรั่งประดับ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2014 การปรับปรุงพันธุ์ฝรั่งเพื่อเพิ่มปริมาณสารสำคัญในผล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
  2014 การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ฝรั่ง และดาวเรือง) เพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองเพื่อสารอาหารสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 1 0 0
  2014 การปรับปรุงพันธุ์ดาวเรืองเพื่อประดับและเพิ่มปริมาณสารแซนโทฟิลในดอก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
  2014 พันธุ์ฝรั่งต้นตอทนทานไส้เดือนฝอยรากปม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2013 การคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์องุ่นทนร้อนเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2013 การพัฒนาพันธุ์และองค์ความรู้เพื่อการผลิตองุ่นเชิงพาณิชย์ในพื้นที่เขตร้อนของประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การคัดเลือกพันธุ์องุ่นเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตองุ่นในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 การประเมินชนิดและปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลฝรั่ง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 6 7 0 0
  2010 การเจริญเติบโตและคุณภาพผลของฝรั่งพันธุ์การค้าบนต้นตอทนทานไส้เดือนฝอยรากปม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2010 โรครากปมจากไส้เดือนฝอยในพื้นที่ปลูกฝรั่งเขตภาคกลาง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 การถ่ายทอดทางพันธุกรรมของลักษณะทนทานต่อไส้เดือนฝอยรากปมในฝรั่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 การสำรวจความเสียหายของโรครากปมที่เกิดจากไส้เดือนฝอยและการเปลี่ยนแปลงประชากรในรอบปีของไส้เดือนฝอยรากปมในแปลงปลูกฝรั่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
  2008 การศึกษาพันธุกรรม การประเมินและคัดเลือกลักษณะคุณค่าอาหารในฝรั่งลูกผสม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 22 Project 24 13 0 0
  2021 การพัฒนาพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์มะละกอ หัวหน้าโครงการ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ (มูลนิธิชัยพัฒนา) 0 0 0 0
  2020 การพัฒนาพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์มะละกอ หัวหน้าโครงการ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ (มูลนิธิชัยพัฒนา) 0 0 0 0
  2019 การพัฒนาพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์มะละกอ หัวหน้าโครงการ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ (มูลนิธิชัยพัฒนา) 0 0 0 0
  2019 การปรับปรุงพันธุ์มะละกอบริโภคผลดิบ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 1 0 0
  2018 การพัฒนาพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์มะละกอ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์มะละกอ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาพันธุ์มะละกอบริโภคผลดิบและการพัฒนาโมเลกุลเครื่องหมายคัดเลือกพันธ์ุ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2016 การพัฒนาพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์มะละกอ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 2 0 0 0
  2016 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการเจริญเติบโต ระบบการสืบพันธ์ุ ปริมาณและคุณภาพผลมะละกอ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 1 0 0
  2016 โครงการศึกษาการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไม้ผลเก่าแก่ในพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินส่วนพระองค์ บ้านวังรี จ.นครนายก ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิชัยพัฒนา 1 0 0 0
  2015 การพัฒนาพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์มะละกอ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2015 การพัฒนาพันธุ์และระบบการปลูกมะละกอเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร (ระยะที่ 1) หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 10 0 0 0
  2014 การพัฒนาพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์มะละกอ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาดัชนีการประเมินความกรอบเพื่อเพิ่มมูลค่าของมะละกอในการบริโภคสด ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2 0 0 0
  2013 การพัฒนาพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์มะละกอ หัวหน้าโครงการ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ (มูลนิธิชัยพัฒนา) 0 0 0 0
  2012 การผลิตเมล็ดพันธุ์มะละกอ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิชัยพัฒนา 0 0 0 0
  2011 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในน้ำและเนื้อมะพร้าวอ่อน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2011 ปัจจัยที่มีผลต่อการติดผลและการร่วงของผลส้มโอพันธุ์ทองดี พื้นที่ลุ่มแม่น้ำนครชัยศรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 2 0 0
  2010 การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์มะละกอและระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 4 5 0 0
  2009 การประเมินปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผลพลัม หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 1 3 0 0
  2008 การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตองุ่นในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2007 ปริมาณและกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระในฝรั่งเนื้อผลสีขาว ชมพู และม่วงแดง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 1 0 0