Person Image

  Education

  • ศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหารธุรกิจ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2542
  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2545
  • Doctor of Philosophy (Extension Education/Development Communication), University of the Philippines Los Banos, Philippines, 2552
  • Post-Doctorate (Vocational and Technical Education), University of Ilorin, Nigeria, 2557

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 7 4 0 0
  2019 การสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่ภูเขาสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2019 การสร้างสรรค์มูลค่าในผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการตลาดที่เหมาะสม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2019 การสร้างสรรค์มูลค่าในผลิตภัณฑ์และการจัดการท่องเที่ยวบนฐานอัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อการมีชีวิตที่ดีบนแผ่นดินเกิดของกลุ่มชาติพันธุ์ หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การวิจัยสถาบันเพื่อปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโทและสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาการเป็นผู้ประกอบการ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2016 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาทางการศึกษาของไทยภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
  2016 สมรรถนะด้านความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ (PCK) ของครูธุรกิจในสถาบันอาชีวศึกษา: การสังเคราะห์ภายใต้กรอบการจัดการศึกษาในศษวรรตที่ 21 หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
  2015 สถานการณ์ปัจจุบันทางอาชีวศึกษาในเวียดนาม สิงคโปร์และไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2015 การพัฒนา e-Learning เพื่อการเรียนการสอนธุรกิจศึกษา: การผสานทักษะการคิดขั้นสูงในการจัดการเรียนรู้ หัวหน้าโครงการ เงินหมวดอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยกลุ่มวิชาการ 3 คณะ 1 1 0 0
  2015 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ผู้ร่วมวิจัย โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย กลุ่มวิจัยศึกษาศาสาตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 1 0 0
  2011 การวิจัยประเมินหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2010 แนวโน้มและประเด็นในการวิจัยทางอาชีวศึกษา: การสังเคราะห์งานวิจัยใน Journal of Vocational Education and Training หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2010 คุณลักษณะทางพฤติกรรมของนิสิตที่มีภาวะออทิสติกสเปกตรัม: กรณีศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
  2010 การพัฒนาสื่อประสมการจัดกิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาสำหรับนิสิตแกนนำคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 4 4 0 0
  2016 การพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดเพื่อเชื่อมโยงสู่กัมพูชา และเวียดนาม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 1 0 0
  2015 สมรรถนะด้านความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ (PCK) ของครูธุรกิจในสถาบันอาชีวศึกษา: การสังเคราะห์ภายใต้กรอบการจัดการศึกษาในศษวรรตที่ 21 หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 ประเด็นปัจจุบันของการอาชีวะและเทคนิคศึกษาในประเทศไนจีเรีย หัวหน้าโครงการ University of Ilorin 1 2 0 0
  2012 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ ด้านความรู้ความสามารถในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะของนิสิตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 1 0 0
  2012 รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ 0 0 0 0