Person Image

Administration

Education

  • Ph.D. (Science for Diversity Food Resources) , Chiba University, ญี่ปุ่น, 2547
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2541
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2536

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 2 3 0 0
2021 การประเมินปัจจัยความต้องการของมะเขือเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตในโรงเรือนอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2021 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและห่วงโซ่คุณค่าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการเพื่อยกระดับมาตรฐานและรายได้ของชุมชน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2021 ศึกษาข้อมูลปัจจัยความต้องการของพืชเพื่อจัดทำโปรแกรมการผลิตพืชสวนอย่างมีประสิทธิภาพในระบบเกษตรอัจฉริยะ หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2020 การขยายพันธุ์ผักหวานป่าด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 ฟาร์มผักกาดหอมไฮโดรโปนิกส์อัจฉริยะและการพยากรณ์คุณภาพผลผลิตด้วยอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2012 การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกคุณภาพสูงภายใต้สภาวะโลกร้อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2012 การศึกษาการพัฒนาของเมล็ด การจัดการทรงพุ่มและประชากร และการพรางแสงเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การจัดการน้ำและธาตุอาหารเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 14 Project 13 20 0 0
2019 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมูลหนอนไหมมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรเพื่อความยั่งยืนของชุมชนที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 1 0 0
2019 ต้นแบบท่อแอโร่โซลาร์ประหยัดพลังงานและปุ๋ยสำหรับการพัฒนาระบบปลูกเมล่อนภายในโรงเรือน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2018 ผลของความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศและความชื้นในวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของเมล่อน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2018 ต้นแบบชุดผลิตผักไฮโดรโปนิกส์ปลอดสารพิษภายใต้แสงเทียมจากพลังงานแสงอาทิตย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 ผลของการเตรียมพร้อมเมล็ดพันธุ์ด้วยสารละลาย KNO3 ต่อความงอกและความแข็งแรงของต้นกล้ามะเขือเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2014 การพัฒนาระบบการปลูกผักปลอดภัยโดยไม่ใช้ดิน หัวหน้าโครงการ ภาควิชาพืชสวน 1 3 0 0
2014 การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพเมล็ดกาแฟที่ปลูกในสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 1 0 0 0
2013 การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกคุณภาพสูงภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 5 0 0
2013 การศึกษาการพัฒนาของเมล็ด การจัดการทรงพุ่ม ประชากร และการพรางแสงเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 2 0 0
2013 การจัดการน้ำและธาตุอาหารพืชเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2010 อายุเก็บเกี่ยว ตำแหน่งของผล และวิธีลดความชื้นในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 3 0 0
2010 ผลของปริมาณความชื้นในดินและธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของผลผลิตแตงเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์ตระกูลแตงบางชนิด ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร (CASAF)) 2 1 0 0
2010 การศึกษาผลของการเคลือบเมล็ดต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตระกูลแตงกวา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 14 10 0 0
2017 การประเมินอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชควบคุมเพื่อกำหนดมาตรฐานอายุของเมล็ดพันธุ์ที่เป็นการค้า 22 ชนิด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 1 0 0
2017 การขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างสมดุลในโซ่อุปทาน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 3 0 0 0
2015 ศึกษาความเป็นไปได้ของการขยายพันธุ์หญ้าแฝกด้วยเมล็ด ชื่อโครงการวิจัย การกระตุ้นความงอกและอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 0 0 0 0
2015 การส่งผ่าน "เทคโนโลยี 52 สัปดาห์" สู่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้เกษตรกร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 3 0 0 0
2014 ผลของการใช้วัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของกากกาแฟต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้ามะเขือเทศ หัวหน้าโครงการ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะและภาควิชาพืชสวน 0 1 0 0
2013 การพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย (Q) หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 2 0 0
2013 การพัฒนาโซ่อุปทาน และตลาดสินค้าเกษตร และอาหารสัญลักษณ์ Q อย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 1 0 0
2011 Market Oriented Sustainable Peri-Urban and Urban Garden Cropping System หัวหน้าโครงการ HortCRSP 0 1 0 0
2010 ผลของการใช้น้ำเหลือทิ้งจากการเลี้ยงปลาต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมในระบบการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (โครงการภาคีบัณฑิต) 2 2 0 0
2009 ผลของโรงเรือนพลาสติกสีและตาข่ายไนลอนต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
2008 Potential assimilation of water spinach in water resources หัวหน้าโครงการ Chiba University 1 1 0 0
2008 โครงการการพัฒนาการผลิตผักโดยมาตรฐานการผลิตระบบ GAP เพื่อส่งครัวการบินไทย หัวหน้าโครงการ การบินไทย 1 1 0 0
2005 การใช้ผ้าไม่ทอเพื่อการผลิตผักและผลไม้ ผู้ร่วมวิจัย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 1 0 0 0