Person Image

  Education

  • ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ไทย, 2560
  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.บ. (สัตวศาสตร์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบับ, ไทย, 2541

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2023 การพัฒนาศักยภาพห่วงโซ่การผลิตแพะในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 1 2 0 0
  2019 การศึกษาผลกระทบจากการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของชุมชนโดยรอบ ผ่านการให้บริการวิชาการของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ผู้ร่วมวิจัย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน 0 1 0 0
  2018 การศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และวิเคราะห์หาสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดของสารสกัดหยาบจากเส้นใยเห็ดถั่งเช่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนสนับสนุนวิจัย โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 1 0 0 0
  2015 การศึกษาต้นทุนผลตอบแทนและแนวทางในการเลือกปลูกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับตลาดและกลุ่มผู้บริโภค ภายใต้โครงการต้นแบบการพัฒนาชาวนาและการผลิตข้าวไทยครบวงจรสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โมเดลข้าวกำแพงแสน) หัวหน้าโครงการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน 0 0 0 0
  2015 โครงการต้นแบบการพัฒนาชาวนาและการผลิตข้าวไทยครบวงจรสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โมเดลข้าวกำแพงแสน) ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2558 0 0 0 0
  2014 สถานการณ์และแนวทางการพัฒนาโรงสีข้าวชุมชนอำเภอกำแพงแสน ภายใต้โครงการต้นแบบการพัฒนาชาวนาและการผลิตข้าวไทยครบวงจรสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โมเดลข้าวกำแพงแสน) หัวหน้าโครงการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน 0 0 0 0
  2011 การศึกษาผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรสู่การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย หัวหน้าโครงการ มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กองทุนระเบียบ คุณะเกษม 0 1 0 0
  2010 การวิจัยศึกษาเพื่อพัฒนาการเกษตรสู่ความยั่งยืนเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการทำสวนยางพาราของเกษตรกร หัวหน้าโครงการ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม วิทยาเขตกำแพงแสน 0 0 0 0
  2006 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลต่อการพัฒนาการเกษตรในภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 0 7 0 0
  2019 การจัดการความรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบริหารจัดการเชิงธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตข้าวปิ่นเกษตร ภายใต้โมเดลข้าวกำแพงแสน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2018 การจัดการความรู้เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวปิ่นเกษตรและการปลูกพืชหลังนา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2015 การจัดการความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครงการต้นแบบการพัฒนาชาวนาและการผลิตข้าวไทยครบวงจรสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (โมเดลข้าวกำแพงแสน) สู่ชาวนาต้นแบบในพื้นที่ 9 บวร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  2015 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เมล็ดข้าวเปลือกในการผลิตหัวเชื้อเห็ดเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 0 0 0
  2014 การจัดการความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีภายใต้โครงการต้นแบบการพัฒนาชาวนาและการผลิตข้าวไทยครบวงจรสู่ความยั่งยืน สู่ชาวนาต้นแบบในพื้นที่ 9 บวร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2011 การศึกษาความต้องการองค์ความรู้ สู่การพัฒนาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม 0 0 0 0
  2011 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ผู้ร่วมวิจัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 0 1 0 0
  2011 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 3 0 0
  2008 ระบบการผลิตพริกปลอดภัยจังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
  2006 การศึกษาสถานภาพและความต้องการแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรภายใต้โครงการ "นำร่องบูรณาการการบริหารจัดการเชิงพื้นที่จังหวัดนครปฐม เพื่อ การต่อสู่เอาชนะความยากจน ภาคประชาชน" (ศตจ.ปชช.) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2005 การศึกษาและจัดทำต้นแบบคู่มือและวีซีดี การผลิตผักคุณภาพตามระบบ GAP ภายใต้โครงการพัฒนาทางเลือกใหม่ภาคเกษตร: การผลิตผักคุณภาพเพื่อการค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยจังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2004 รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรสำหรับเกษตรกรรายย่อยเพื่อการจัดเครือข่ายการผลิตผักอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2004 บทบาทของภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีต่อกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผัก GAP และผู้ค้าภาคเอกชนในจังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2004 การพัฒนาทางเลือกใหม่ในภาคเกษตร: การผลิตผักคุณภาพเพื่อการค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
  2004 การผลิตผักคุณภาพเพื่อการค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0