Person Image

  Education

  • วท.บ.(ประมง) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 4 Project 1 0 0 0
  2009 ความหลากชนิดของเซนทริคไดอะตอมทะเลกลุ่มนาโนและไมโครแพลงก์ตอน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 ความหลากหลายทางชีวภาพของผู้ผลิตขั้นต้นในระบบนิเวศทะเลและชายฝั่ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจแบบครบวงจรและการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศวิทยา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายน้ำมันดิบ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 25 Project 1 17 0 0
  2020 ประสิทธิภาพการเป็นสารตกตะกอนน้ำนมเจือจางโดยไคโตซานจากเปลือกปู ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2019 การศึกษาพัฒนาการของปูไข่นอกกระดอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
  2015 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากฟองน้ำทะเล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
  2015 ความเหมาะสมของพื้นที่ต่อการแพร่กระจายของทรัพยากรปูม้าในจังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากหญ้าชะเงาใบมน (Cymodocea rotundata) และหญ้าชะเงาใบเลื่อย (Cymodocea serrulata) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 ไบโอบอลจากสัตว์ทะเลด้อยค่าสู่การฟื้นฟูทะเลอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 สารฟีนอลที่ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากพืชทะเล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2011 ประสิทธิภาพของไลโซไซม์จากหอยแมลงภู่ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 ปริมาณและประสิทธิภาพของไคซินและไคโตซานจากเปลือกปูที่ได้จากอวนจมปู ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การแยกและคัดเลือกยีสต์ทางทะเล เพื่อนำมาใช้เป็นอาหารสมทบโคพีพอด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2010 บทบาทของแทนนินในการป้องกันตัวของไม้ป่าชายเลน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 4 0 0
  2010 โครงการเยาวชนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 ชนิดและการแพร่กระจายของปลาวัยอ่อนที่พบในแพเลี้ยงหอยแมลงภู่ในบริเวณอ่าวศรีราชา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2009 ขบวนการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 โครงการการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศวิทยา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาสารยับยั้งการลงเกาะจากพืชทะเล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
  2008 การเลี้ยงปูม้าวัยรุ่นในตะกร้าแขวนลอยในกระชังและบ่อคอนกรีต โดยใช้อาหาร 3 ชนิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การศึกษาผลของสารช่วยการอุ้มน้ำต่อน้ำหนักเนื้อและลักษณะทางประสาท สัมผัสของหอยแมลงภู่ (Perna viridis) ลวกสุก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2008 การสำรวจสภาวะแวดล้อมทางทะเลในบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำเศรษฐกิจโดยเครื่องมืออวนลากแบบแผ่นตะเฆ่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 ผลของการขนถ่ายแป้งมันสำปะหลังต่อคุณภาพน้ำทะเลในอ่าวศรีราชาและเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 โครงการพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจแบบครบวงจรและการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงนิเวศวิทยา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การศึกษาผลกระทบของการขนถ่ายแป้งมันสำปะหลังจากเรือขนถ่ายสินค้าต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่อ่าวศรีราชาและเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 ผลกระทบของการขนถ่ายแป้งมันสำปะหลังต่อคุณภาพดินตะกอนในอ่าวศรีราชาและเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนบริเวณอ่าวไทยตอนบน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2017 ศึกษาสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง ศรีราชา – บางละมุง จังหวัดชลบุรี (ฤดูแล้ง) ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2016 ศึกษาสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งศึกษาสถานภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่ง ศรีราชา – บางละมุง จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0
  2013 การเปรียบเทียบวัสดุที่ใช้สำหรับเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือก หัวหน้าโครงการ บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด 0 0 0 0