Person Image

Administration

Education

  • Ph.D.(Physics), University of Colorado, United States of America

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 5 9 0 0
2019 การฆ่าเชื้อบนเปลือกไข่ด้วยแสงยูวี หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การฆ่าเชื้อแกลบรองโรงเรือนเลี้ยงไก่ด้วยแสงอินฟราเรด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 ฟาร์มไก่อัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 ผลของ Optical Tweezers ต่อการแสดงออกของยีนในยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 กระบวนการคัดแยกเมล็ดข้าวที่มีท้องไข่ด้วยการวัดการสะท้อนของเลเซอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การผ่าตัดแบบไมโครของเซลล์สิ่งมีชีวิตโดยใช้เลเซอร์แบบเอ็กไซเมอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การหมุนแบบควบคุมของท่อลิปิดนาโนและท่อลิปิดไมโครโดยเทคนิค Optical Tweezer หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2009 การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2008 การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
2007 การออกแบบโมเลกุลและการผลิตวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2006 การศึกษาโครงสร้างของ Lipid Nanotubules ด้วย Freely Suspended Films หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 4 3 0 0
2018 กระบวนการคัดแยกเมล็ดข้าวที่มีท้องไข่ด้วยการวัดการสะท้อนของเลเซอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การพัฒนาอุปกรณ์ฆ่าเชื้อแกลบรองโรงเรือนเลี้ยงไก่ด้วยแสงอินฟราเรด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 ผลของการจับด้วย Optical tweezers ต่อการเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมใน Saccharomyces cerevisiae ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การผ่าตัดแบบไมโครของเซลล์สิ่งมีชีวิตโดยใช้เลเซอร์แบบเอ็กไซเมอร์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 การหมุนแบบควบคุมของท่อลิปิดนาโนและท่อลิปิดไมโครโดยเทคนิค Optical Tweezer หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2009 การจัดเรียงท่อลิปิดไมโครโดยใช้เทคนิค Optical Tweezer หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2007 การศึกษาโครงสร้างของ Lipid Nanotubules ด้วย Freely Suspended Films หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 4 0 0 0
2017 การเร่งการเกิดดอกของมะลิซ้อนด้วยแสงแอลอีดีที่ความยาวคลื่นเฉพาะ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2017 การเพิ่มประสิทธิภาพอัลกอริทีมสำหรับการจัดวางตำแหน่งเชิงรุกในเครื่อง ISA bond ผู้ร่วมวิจัย บริษัทเวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด 1 0 0 0
2017 การเพิ่มประสิทธิภาพอัลกอริทึมสำหรับการจัดวางตำแหน่งเชิงรุกในเครื่อง ISA bond ผู้ร่วมวิจัย บริษัทเวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกดั 0 0 0 0
2016 Measurements of optical constants (n,k) of Ta2O5/SiO2 thin film by spectral reflectance หัวหน้าโครงการ บริษัทเวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
2015 โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น : การรับรอง Prof.Dr.Thomas Zentgraf, Department of Physics, university of Paderborn สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม-19 ธันวาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
2007 นวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
2006 การศึกษาเฟสใหม่ของโมเลกุลผลึกเหลวชนิดแกนโค้ง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0

แสดงความคิดเห็น

(0)