Person Image

Administration

Education

  • B.Sc.(Fisheres), Kasetsart University, ไทย, 2541
  • M.Sc.(Aquaculture & Aquatic Resources Management), Asian Institute of Technology , ไทย, 2537
  • PhD (Zoology), University of Aberdeen, United Kingdom, 2555

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 5 10 0 0
2017 โครงการวิเคราะห์ลักษณะทางนิเวศวิทยาของทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ Analysis of Ecological Characteristics of Fishery Resources in Ubolratana Reservoir หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 ระบบการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2017 โครงการวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ด้านการประมงตามเวลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การวิเคราะห์พลวัตรประชากร นิเวศวิทยาการกินอาหาร และการตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมของหมึกกล้วย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 โครงการกลยุทธ์การปรับตัวของชาวประมงพื้นบ้านต่อการทำประมงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 กลยุทธ์เชิงรุกในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในอ่าวไทยภายใต้สภาวะความกดดันทางการประมงและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก: กรณีศึกษาทรัพยากรหมึกบริเวณ อ.ปราณบุรี และ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การประเมินคุณค่าทางด้านการประมงและสิ่งแวดล้อมทางน้ำของพื้นที่ปากแม่น้ำท่าจีนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางน้ำภายใต้หลักสมดุลธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2012 โครงการประเมินผลผลิตทางชีวภาพและมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรประมงในระบบนิเวศปากแม่น้ำท่าจีน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2007 แผนงานวิจัยศักย์การผลิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ำเพื่อพัฒนาเขตการใช้ประโยชน์ในบริเวณลุ่มน้ำท่าจีน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2006 แผนงานวิจัยการพัฒนาศักย์การผลิตทรัพยากรประมงของดอนหอยหลอด และการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำแม่น้ำแม่กลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 6 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 8 18 0 0
2019 การประเมินความพร้อมในการเป็นแหล่งผลิตปลาสลิดแบบครบวงจรในจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2018 โครงการวิเคราะห์ลักษณะทางนิเวศวิทยาของทรัพยากรประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ Analysis of Ecological Characteristics of Fishery Resources in Ubolratana Reservoir หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2018 ระบบการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรและการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 7 0 0
2018 โครงการวิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ด้านการประมงตามเวลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 โครงการวิเคราะห์มาตรการทางการประมงและสมรรถนะของชุมชนต่อการจัดการประมงร่วมในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ Analysis of Measures Related to Fishery and Community Competency on Fishery Co-Management in Ubolratana Reservoir ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การวิเคราะห์พลวัตรประชากร นิเวศวิทยาการกินอาหาร และการตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมของหมึกกล้วย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 กลยุทธ์เชิงรุกในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในอ่าวไทยภายใต้สภาวะความกดดันทางการประมงและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก: กรณีศึกษาทรัพยากรหมึกบริเวณ อ.ปราณบุรี และ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผู้ประสานงาน ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2015 โครงการกลยุทธ์การปรับตัวของชาวประมงพื้นบ้านต่อการทำประมงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2015 การวิเคราะห์การตอบสนองทางนิเวศอุทกวิทยาของพื้นที่ปากแม่น้ำต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การประเมินคุณค่าทางด้านการประมงและสิ่งแวดล้อมทางน้ำของพื้นที่ปากแม่น้ำท่าจีนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางน้ำภายใต้หลักสมดุลธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 4 0 0
2013 โครงการประเมินผลผลิตทางชีวภาพและมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของทรัพยากรประมงในระบบนิเวศปากแม่น้ำท่าจีน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2007 แผนงานวิจัยการพัฒนาศักย์การผลิตทรัพยากรประมงของดอนหอยหลอด และการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำแม่น้ำแม่กลอง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 3 11 0 0
2021 โครงการวิจัยและออกแบบกระชังต้นแบบสำหรับเกษตรกร รวมถึงระบบอนุบาลปลาช่อนทะเล และการศึกษากระบวนการจัดการโลจิสติกส์ที่เหมาะสมในการกระจายผลิตภัณฑ์ สำหรับโครงการปลาช่อนทะเลต้นแบบ ผู้ร่วมวิจัย ปตท 0 0 0 0
2017 การประเมินสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำและพลวัตประชากรสัตว์น้ำเศรษฐกิจในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
2017 โครงการวิจัยการใช้แรงงานในการทำการประมงพื้นบ้านของไทย ผู้ร่วมวิจัย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป 0 0 0 0
2017 สถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบจากมาตรการจัดระเบียบแพปลาต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมกุ้งในห่วงโซ่อุปทานระดับกลางน้ำ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 2 0 0
2016 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง หัวหน้าโครงการ องค์การสะพานปลา 0 0 0 0
2016 โครงการศึกษาสถานการณ์การใช้ประโยชน์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงศักย์การผลิตของทรัพยากรประมง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 1 0 0
2016 โครงการศึกษาสมรรถนะของชุมชนด้านการจัดการประมงร่วมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยกรชายฝั่ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 2 0 0
2014 การสำรวจความพึงพอใจของผุ้ใช้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง หัวหน้าโครงการ องค์การสะพานปลา 0 0 0 0
2011 โครงการประเมินการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของลักษณะทางสัณฐานวิทยาและนิเวศอุทกวิทยา บริเวณปากแม่น้ำของพื้นที่อ่าวบางตะบูน จังหวัดเพชรบุรี ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 6 0 0
1999 การจัดการประมงโดยชุมชน : มิติใหม่ในการจัดการประมง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
1999 ผลกระทบของการระบายน้ำของระบบหล่อเย็นจากโรงไฟฟ้าบางปะกงที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของสัตว์น้ำในแม่น้ำบางปะกง ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0