โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 1 0 0
2006 การพัฒนาแบบจำลองทางอุทกวิทยาชนิดสอบเทียบอัตโนมัติ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2018 โครงการศึกษารูปแบบการจัดการระบบให้น้ำอย่างเหมาะสม และจัดทำมาตรฐานเบื้องต้นสำหรับหัวจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรขนาดเล็ก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 0 0 0 0
2021 โครงการศึกษาวิเคราะห์แนวทางและการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนในการจัดให้เอกชนเช่า/บริหาร ระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย กรมธนารักษ์ 0 0 0 0
2020 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแนวทางการฟื้นฟูระบบนิเวศชายหาดในพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวันฯ ให้สอดคล้องกับสภาพตามธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 0 0 0 0
2017 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว: กรณีศึกษาเกาะพีพี หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2016 โครงการศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตน้ำประปา หัวหน้าโครงการ การประปานครหลวง 0 0 0 0
2012 การจำลองระบบลุ่มน้ำเพื่อการพัฒนารูปแบบการจัดการทรัพยากรป่าชายเลน แม่น้ำเวฬุ จังหวัดจันทบุรี หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2012 การศึกษาวิจัยโครงการศึกษาศักยภาพและแนวทางการแก้ไขวิกฤติการณ์ด้านแหล่งน้ำดิบ ผู้ร่วมวิจัย การประปานครหลวง 0 0 0 0
2008 โครงการศึกษาออกแบบระบบป้องกันน้ำท่วมและปรับปรุงสภาพพื้นที่ที่ดินของการไฟฟ้านครหลวง บริเวณการเคหะแห่งชาติบางพลี ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้านครหลวง 0 0 0 0