โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2017 โครงการพัฒนารหัสพันธุกรรมข้าวพื้นเมือง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
1999 Asian Maize Biotechnology Network. ผู้ร่วมวิจัย International Maize and Wheat Improvement (CIMMYT) 0 0 0 0
1998 การตัดต่อและศึกษาในระดับโมเลกุลของยีนควบคุมขบวนการสร้างสารลิกนินและการพัฒนาระบบการถ่ายยีนในยูคาลิปตัส ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0