Person Image

  Education

  • ปวส. สัตวศาสตร์, วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรปทุมธานี, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2017 ผลของการเสริม ทีพีไอ-โปรไบโอติกส์ต่อสมรรถภาพการผลิตของลูกสุกรระยะอนุบาลและคุณภาพน้ำเชื้อของพ่อสุกร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0