Person Image

  Education

  • บช.ม. (การบัญชีการเงิน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 5 1 0 0
  2016 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุนในรูปของเงินลงทุนและอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 1 0 0 0
  2014 ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)ในอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มก.ศรีราชา 1 1 0 0
  2014 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ดัชนีวัดความสำเร็จแบบดุลยภาพกับความสำเร็จด้านผลตอบแทนทางการเงินของธุรกิจโรงแรม ในเมืองพัทยา ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา 0 0 0 0
  2012 คุณภาพกำไรและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพกำไรของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2009 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการขยายตัวของการท่องเที่ยวและศึกษาโครงสร้างรายได้และการกระจายรายได้ของชุมชนท่องเที่ยวในภาคตะวันออก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 15 Project 2 0 0 0
  2019 การจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs รายเดือน ปี 2562 ประจำภูมิภาค ภาคกลางรวมภาคตะวันออก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
  2018 การจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs รายเดือน ปี 2561 ประจำภูมิภาค ภาคกลางรวมภาคตะวันออก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู้ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นศูนย์กลาง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
  2017 การศึกษาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่เชื่อมโยงเป้าหมาย โดยมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจุดศูนย์กลาง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 1 0 0 0
  2016 การจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs รายไตรมาส ปี 2559 ประจำภูมิภาค ภาคกลางรวมภาคตะวันออก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
  2016 การจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs รายเดือน ปี 2560 ประจำภูมิภาค ภาคกลางรวมภาคตะวันออก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
  2015 การจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs รายไตรมาส ปี 2558 ประจำภูมิภาค ภาคกลางรวมภาคตะวันออก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
  2015 การศึกษาสถานการณ์การค้าชายแดนของ SMEs ไทยในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ภาคกลางรวมภาคตะวันออกและตะวันตก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ปี 2558 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 1 0 0 0
  2014 การศึกษาวิจัยสถานการณ์ของ SMEsเฉพาะเรื่องในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ภาคกลางรวมภาคตะวันออกและตะวันตก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
  2014 การจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SMEs รายไตรมาส ปี 2557 ประจำภูมิภาค ภาคกลางรวมภาคตะวันออก (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
  2014 โครงการสำรวจทัศนคติและประเมินคุณภาพเนื้อหารายการในบริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 0 0 0 0
  2013 โครงการสำรวจทัศนคติของผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ต่อหลักเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเนื้อหารายการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 0 0 0 0
  2013 โครงการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการภาคการผลิตของ SME รายไตรมาส ปี 2556 ประจำภูมิภาค ภาคกลางรวมภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0
  2011 การจัดทำข้อมูลทางการเงินและศึกษา SMEs ระดับภูมิภาค (เฉพาะพื้นที่ภูมิภาค ภาคกลาง รวมภาคตะวันออกและตะวันตก) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 0 0 0 0