Person Image

  Education

  • วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2549
  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), ม.เกษตรศาสตร์, ไทย, 2545

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 2 Project 2 0 0 0
  2022 ศักยภาพการบำบัดน้ำเสียจากอาคารและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ด้วยระบบบึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ดินในแนวนอน หัวหน้าโครงการ ทุนพัฒนากลุ่มวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 0 0 0 0
  2022 การทวนสอบความใช้ได้ของวิธีการวัดปริมาณความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเจลล้างมือโดยเทคนิค FTIR ผู้ร่วมวิจัย กองทุนสนับสนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 2 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 10 Project 3 6 0 0
  2023 ศักยภาพการบำบัดน้ำเสียจากหอพักนิสิตและการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ด้วยระบบบึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ดินในแนวนอน ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
  2016 การประเมินนิวไคลด์กัมมันตรังสีในดินตะกอนบริเวณอ่าวไทยตอนบนหลังการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกุชิมะ ไดอิจิ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2014 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของเขม่าปืนยาว เอ็ม-16 และ เอเค 47 สำหรับงานพิสูจน์หลักฐาน ผู้ร่วมวิจัย กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย วิทยาเขตศรีราชา 1 1 0 0
  2014 การวิเคราะห์หามลพิษทางอากาศในอนุภาคฝุ่นจากอ่าวศรีราชา-เกาะสีชัง จ.ชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 0 1 0 0
  2012 การวิเคราะห์เพื่อหามลพิษทางอากาศในอนุภาคฝุ่นจากอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2011 ศึกษาผลกระทบของการตกสะสมของกรดต่อคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำบางพระ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2010 การวิเคราะห์มลพิษจากฝุ่นในอากาศในอำเภอศรีราชา ผู้ร่วมวิจัย กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 1 2 0 0
  2009 โครงการพัฒนาต้นแบบสร้างเครื่องแยกไขมันออกจากน้ำทิ้งร้านอาหาร ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 0 0 0 0
  2009 การสะสมของโลหะหนัก (แคดเมียม ทองแดง เหล็ก ตะกั่ว นิกเกิล โครเมียม และสังกะสี) ในดินนา และการเคลื่อนย้ายไปสู่เมล็ดข้าว กระดูดซับ (Adsorption) และการคาย (Desorption) ของโลหะหนักในดินนา และคุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ และจลนศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2007 การปนเปื้อนของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนบริเวณอ่าวไทยตอนบน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 7 Project 0 3 0 0
  2018 โครงการวิเคราะสถานการณ์การตกสะสมของกรดในประเทศไทย พื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ผู้ร่วมวิจัย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2015 สถานการณ์การตกสะสมของกรดในประเทศไทย พื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ผู้ร่วมวิจัย กรมควบคุมมลพิษ 0 1 0 0
  2014 การติดตามตรวจสอบสถานการณ์การตกสะสมของกรดในพื้นทีจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ผู้ร่วมวิจัย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 1 0 0
  2012 โครงการติดตามตรวจสอบสอนการณ์การตกสะสมของกรดในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ผู้ร่วมวิจัย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2011 การเก็บและวิเคราะห์การตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคตะวันออก ผู้ร่วมวิจัย กรมควบคุมมลพิษ 0 0 0 0
  2010 การปรับปรุงเชื้อเพลิงสำหรับหม้อต้มไอน้ำ ในกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 0 0 0 0
  2009 การเคลื่อนย้ายและการกระจายตัวของโลหะหนัก (แคดเมียม ทองแดง เหล็ก ตะกั่ว นิกเกิล โครเมียม และสังกะสี) ในแปลงนา และการดูดซับไปสู่ต้นข้าว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0